ZorgCijfers Monitor: 3e Kwartaalbericht 2019 kostenontwikkeling Zvw en Wlz

Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de zorg. Dit is de 3e financiële prognose van het Zorginstituut over de kosten van het basispakket (Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (Wet langdurige zorg) in 2019. In deze ZorgCijfers Monitor lichten we de opvallendste kostenontwikkelingen in de 3e kwartaalstaten van 2019 toe. Ook spreken we een verwachting uit over de ontwikkeling van de kosten voor het hele jaar.

Over de ZorgCijfers Monitor

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het Zorgverzekeringsfonds(Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz), waaruit de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen worden gedaan. Het Zorginstituut ontvangt de kwartaalstaten en declaratiegegevens van verzekerde zorg via zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelstel waarover het Zorginstituut beschikt. Zo leveren we een bijdrage aan het beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.