Wlz 2018

De minister van VWS heeft in de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2018 het macrobedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz in 2018 vastgesteld op 191,395 miljoen euro. Het bedrag dient als dekking van de totale beheerskosten van de zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De middelen bestemd voor de SVB zijn voor de dekking van de uitvoeringskosten van het persoonsgebonden budget (PGB) die vallen onder de Wlz.

Beheerskosten

De kosten voor de uitvoering van de Wlz zijn gebudgetteerd. Op basis van de ministeriële regeling stelt het Zorginstituut beleidsregels vast voor de verdeling van het budget voor de zorgkantoren (76,657 miljoen euro), het budget voor de Wlz-uitvoerders (87,322 miljoen euro) en de SVB (27,416 miljoen euro).

Voorlopige vaststelling

In maart 2018 stelt het Zorginstituut de voorlopige beheerskostenbudgetten per zorgkantoor en per Wlz-uitvoerder vast. Hierop worden maandelijks voorschotten verstrekt uit het Fonds langdurige zorg (Flz).

Nadere en definitieve vaststelling

Naar verwachting in november of december van 2018 stelt de minister van VWS het macrobudget definitief vast in de Nadere Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten. Het budget van de zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders en de SVB wordt vervolgens in mei 2019 nader vastgesteld.
Uiterlijk in 2021 worden de beheerskostenbudgetten van de zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders en de SVB definitief. Het Zorginstituut verrekent rente over te veel of te weinig verstrekte beheerskosten.

Zorgkosten

De kosten van Wlz-aanspraken die zorgkantoren en Wlz-uitvoerders rechtstreeks hebben betaald worden naar werkelijke kosten vastgesteld en vergoed.

Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling vindt uiterlijk in 2020 plaats. Hierbij worden eventuele correcties doorgevoerd op basis van de rapporten Wlz van de NZa.

Publicaties