Zorginstituut neemt regie over bij ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde en de bekwaamheidseisen die daar deel van uitmaken. Het bleek binnen de sector namelijk niet mogelijk te zijn voor 1 december 2018 overeenstemming te bereiken over wie bekwaam is om cosmetische geneeskundige ingrepen uit te voeren en waar de bekwaamheidseisen worden vastgelegd. Het Zorginstituut had het kwaliteitskader al op de Meerjarenagenda geplaatst, omdat de ontwikkeling ervan eerder was vastgelopen. Nu moet de inzet van de zogenaamde doorzettingsmacht van het Zorginstituut ervoor zorgen dat het hele kwaliteitskader medio 2019 is afgerond, zodat het in het Register kan worden opgenomen.

De foto toont de hal van een ziekenhuis. Er lopen verschillende mensen door de hal en rechts is een stand met ballonnen.

Geen overeenstemming over bekwaamheidseisen

De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische geneeskunde, zijn met ondersteuning van het Zorginstituut eerst aan de slag gegaan met het opstellen van een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. In juni 2018 is er inhoudelijke overeenstemming bereikt over dit kwaliteitskader en is door de partijen vastgesteld wat zij gezamenlijk verstaan onder goede cosmetische zorg. Daarna hebben partijen gewerkt aan de bij het kwaliteitskader behorende bekwaamheidseisen, maar daarover is echter voor 1 december 2018 (de ‘deadline’ op de Meerjarenagenda) geen overeenstemming bereikt. Daardoor is het eind vorig jaar niet gelukt om het complete kwaliteitskader aan te bieden voor opname in het openbare Register van het Zorginstituut. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloot daarom om de regie op de afronding over te nemen.

Doorzettingsmacht en rol Kwaliteitsraad

Als betrokken partijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Dat betekent dat het Zorginstituut deels of geheel de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen en aan te bieden voor opname in het openbare Register. De relevante partijen worden bij de totstandkoming op verschillende momenten geconsulteerd. De Kwaliteitsraad begint de ontwikkeling niet opnieuw, maar sluit zoveel mogelijk aan op wat partijen al hebben ontwikkeld. Naar verwachting is het complete kwaliteitskader halverwege dit jaar gereed.

Landelijke afspraken over veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg

Het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde bevat de multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische geneeskunde. Dat zijn landelijke afspraken over hoe de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn om ervoor te zorgen dat een cliënt overal in Nederland veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg krijgt.
De betrokken partijen konden het echter nog niet eens worden over wat er in het kwaliteitskader moet komen te staan over de bekwaamheidseisen waaraan artsen die cosmetische ingrepen uitvoeren moeten voldoen.