Doorzettingsmacht: proces van doorzettingsmacht bij overschrijding datum Meerjarenagenda

Als veldpartijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan Zorginstituut Nederland de zogeheten doorzettingsmacht gebruiken. Doorzettingsmacht betekent dat Zorginstituut Nederland deels of geheel de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen in overleg met de relevante organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bepalen van datum Meerjarenagenda gericht op stimuleren nakomen afspraken

De gedachte achter het bepalen van een datum op de Meerjarenagenda is dat het de betrokken partijen stimuleert om het gevraagde kwaliteitsproduct op te leveren voordat de datum verstrijkt, dat partijen elkaar aan gemaakte afspraken kunnen houden en dat ook het Zorginstituut partijen daaraan kan houden.

Raad van Bestuur van het Zorginstituut besluit over doorzettingsmacht: het is geen automatisme

De Raad van Bestuur kan overgaan tot het inzetten van doorzettingsmacht wanneer een deadline op de Meerjarenagenda verstrijkt en er geen uitzicht is dat dit op korte termijn gebeurt. De doorzettingsmacht kan ook worden ingezet wanneer het kwaliteitsproduct dat is aangeboden niet voldoet aan een of meer van de criteria in het Toetsingskader. Het Zorginstituut is terughoudend met het inzetten van doorzettingsmacht en probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door de partijen die het kwaliteitsproduct ontwikkelen te begeleiden. Het is belangrijk dat partijen in de zorg samen kwaliteitsproducten ontwikkelen. Doorzettingsmacht wordt meestal ingezet om een impasse te doorbreken. En dan alleen op het onderdeel waar partijen niet uitkomen.

Activiteit vanuit Zorginstituut voor verstrijken deadline op Meerjarenagenda

Het Zorginstituut volgt actief de ontwikkeling van de op de Meerjarenagenda geplaatste kwaliteitsproducten. Al ruim voor het verstrijken van een deadline wordt actie ondernomen, onder andere door veldpartijen bij elkaar te brengen en ze eventueel te begeleiden bij de ontwikkeling van het kwaliteitsproduct. 

Kwaliteitsraad ontwikkelt kwaliteitsproduct

Als de doorzettingsmacht wordt ingezet, vraagt de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland aan de Kwaliteitsraad om het kwaliteitsproduct op te stellen en voor te dragen voor opname in het Register. De Kwaliteitsraad begint de ontwikkeling niet opnieuw, maar sluit aan op wat partijen al hebben ontwikkeld. Het Zorginstituut toetst de ontwikkelde kwaliteitsproducten aan het Toetsingskader en plaats deze na goedkeuring in het Register.