Logopedie (Zvw)

Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen is opgenomen in het basispakket. Voor een vergoeding vanuit het basispakket moet de behandeling een geneeskundig doel te hebben. Dat betekent dat de behandeling van de logopedist gericht moet zijn op het herstellen, verbeteren of onderhouden van het functioneren van de organen voor gehoor, stem of spraak, of het noodzakelijke reguleren van de ademhaling voor de stemgeving.

Niet alle behandelingen worden vergoed

Onderstaande behandelingen zijn geen logopedische zorg. Deze worden niet vergoed.

  • behandeling van dyslexie;
  • behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect en/of anderstaligheid;
  • muziektherapie.

Paramedische zorg

Logopedie valt net als fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie onder de zogenaamde Paramedische zorg. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Eigen risico

De kosten van logopedie vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak voor vergoeding van logopedie staat beschreven in artikel 2.6, lid 1 en 8 van het Besluit zorgverzekering.

Andere vergoedingsregelingen

In sommige gevallen kan het zijn dat niet de zorgverzekeraar maar een andere instantie de logopedische behandeling vergoedt. Sommige logopedisten bieden scholen aan om alle leerlingen in een klas te screenen. Deze vorm van selectieve preventie zonder dat er een individuele hulpvraag is, wordt niet vergoed vanuit het basispakket. De reden hiervan staat in het rapport 'Van preventie verzekerd' (pagina 17).

De Jeugdgezondheidszorg screent kinderen van 2 tot 5 jaar op spreekvaardigheid en taalvaardigheid. Dit heet logopedische screening. Als een leerkracht vermoedt dat een leerling een afwijking heeft, kan het kind op aanvraag individueel gescreend worden. Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt deze screening dan door de gemeente betaalt.

Wanneer de verzekerde via de gemeente of bijvoorbeeld via school, behandeling of begeleiding van een logopedist krijgt, moet vooraf geïnformeerd worden of die behandeling of begeleiding ook door de gemeente of onderwijsinstelling wordt vergoed.

Wlz-zorg en logopedie

Logopedie kan onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Deze behandeling wordt dan geboden en betaald vanuit de Wlz. Als logopedie geen onderdeel is van de Wlz-behandeling dan kan de behandeling vanuit het basispakket worden vergoed. Dan geldt wat hierboven is beschreven.
Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.