Ademhalingshulpmiddelen (Zvw)

Verzekerden met problemen bij de ademhaling of een aandoening aan de longen kunnen in aanmerking komen voor hulpmiddelen die de ademhaling verbeteren of zuurstofopname bevorderen. Deze hulpmiddelen worden vergoed uit het basispakket.

Hulpmiddelen die de ademhaling verbeteren of zuurstofopname bevorderen

 • Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

 • CPAP-apparatuur en MRA’s

 • Vernevelaars

 • Zuurstofapparaten

 • Slijmuitzuigapparatuur

 • Mechanische ademhalingsondersteuning

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

Bij chronische aandoeningen van de ademhaling, zoals emfyseem, astma en Cystic Fibrosis kan een verzekerde in aanmerking komen voor apparatuur voor positieve uitademingsdruk. Deze apparatuur vergemakkelijkt het ophoesten van slijm.

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (Positive Expiratory Pressure, PEP) bestaat uit een weerstandbuis en een ademventiel die op een mondstuk of een aangezichtsmasker kunnen worden gezet. Hieronder vallen PEP-maskers, mini-PEP en de Flutter.

CPAP-apparatuur en MRA’s

CPAP-apparatuur en MRA’s zijn hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij de behandeling van OSAS (Obstructief Slaapapneu Syndroom). Bij CPAP-apparatuur gaat het om apparatuur die voor een continue positieve luchtstroom zorgt tijdens de slaap. De patiënt ademt zelfstandig.

Snurken valt niet onder de vergoeding

Apparatuur die alleen wordt gebruikt voor het verminderen van snurken komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Vernevelaars

Een verzekerde komt in aanmerking voor een vernevelaar als hij een indicatie heeft voor inhalatietherapie. Het gaat daarbij om het vernevelen van vloeibare geneesmiddelen als die niet beschikbaar zijn als verstuiver (dosisaerosol, Autohaler) of poederinhalator.
Ook als het toedienen van een geneesmiddel via een verstuiver of poederinhalator niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een vernevelaar.

Inhalatietherapie met behulp van een vernevelaar wordt onder meer toegepast bij:

 • astma
 • COPD
 • Cystic Fibrosis
 • longinfectie bij HIV/AIDS

Zuurstofapparaten

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator met toebehoren, als hij rechtstreekse toediening van zuurstof nodig heeft. Onder toebehoren kan ook de houder van een zuurstoffles voor bevestiging op een rolstoel of rollator vallen.

Ook de elektriciteitskosten (stroomkosten) voor het gebruik van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het uitgangspunt hierbij is een volledige vergoeding van de stroomkosten van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator. Dit houdt in dat zorgverzekeraars een zo reëel mogelijke vergoeding moeten vaststellen, rekening houdend met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Het Zorginstituut kan verder geen uitspraak doen over wat een reële vergoeding is. Het is aan de zorgverzekeraars om hier verdere invulling aan te geven.

Slijmuitzuigapparatuur

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor apparatuur om slijm weg te zuigen uit het mondgebied of keelgebied. Het slijmuitzuigapparaat wordt geleverd met de benodigde toebehoren.

Slijmuitzuigapparatuur wordt vooral toegepast bij:

 • tracheostoma, al of niet met een canule
 • terminale longziekten, al of niet postoperatief
 • progressieve neurologische aandoeningen, zoals MS, ALS en andere spierziekten
 • veel slijmproductie na grote KNO-operaties
 • terminale patiënten die veel slijm opgeven
 • prematuren (te kleine, te vroeg geboren kinderen)
 • kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen en/of stofwisselingsziekten

Mechanische ademhalingsondersteuning

Apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning (beademing) valt onder de geneeskundige zorg die een medisch specialist levert. Het gaat hierbij om verzekerden die:

 • ’s nachts ademhalingsondersteuning nodig hebben (chronische intermitterende beademing)
 • dag en nacht ademhalingsondersteuning (chronische, continue, mechanische ademhalingsondersteuning) nodig hebben.

De zorg bij mechanische ademhalingsondersteuning is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Verzekerden die gebruik maken van mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie hebben recht op een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten.

Zuurstof en andere stoffen

De volgende stoffen die met behulp van ademhalingshulpmiddelen worden toegediend worden vergoed uit het basispakket:

Eigen risico

De beschreven hulpmiddelen op deze pagina vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aansprak op hulpmiddelen voor de ademhaling staat beschreven in: