Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Urineweginfecties

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Urineweginfecties. Deze liep van december 2021 tot en met november 2022.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over onder andere voorlichting, Samen beslissen, urinekweken en beeldvormend onderzoek. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 1. Verbeter de informatie op patiënten-websites onder andere over de mogelijke behandelopties en Samen beslissen bij een blaasontsteking
  De betrokken partijen (Nierstichting, KNMP en NVU) hebben hun websites op deze punten aangepast.
 2. Samen beslissen bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met een blaasontsteking
  Binnen het Julius Centrum (UMCU) loopt een onderzoek naar de ervaringen en opvattingen van huisartsen, doktersassistenten en patiënten over samen beslissen voor de behandeling van vrouwen met urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het bepalen van een vervolgstrategie om samen beslissen vaker toe te passen in de praktijk.
 3. Urinekweken bij patiënten met hoog risico op gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie
  Binnen het Julius Centrum (UMCU) loopt een onderzoek naar ‘Bevorderende en belemmerende factoren voor het aanvragen van een urinekweek bij patiënten met een urineweginfectie met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk’. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het bepalen van een vervolgstrategie om vaker urinekweken in te zetten bij risicogroepen in de eerste lijn.
  Het Zorginstituut heeft het onderwerp ‘zet vaker een urinekweek in bij zwangere vrouwen met een urineweginfectie’ op de implementatie-agenda van het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) geplaatst. Dit houdt in dat alle Nederlandse ziekenhuizen moeten aangeven in hoeverre dit onderwerp is geïmplementeerd. Ziekenhuizen die dit onderwerp niet of deels geïmplementeerd hebben, starten verbetertrajecten om gepaste inzet van urinekweken bij zwangere vrouwen in de tweede lijn te verbeteren.
 4. Beeldvormend onderzoek: kijkonderzoek van de blaas en echografie urinewegen
  De NVU zal jaarlijks kwaliteitsvisitaties organiseren, waarbij de indicaties voor kijkonderzoeken van de blaas bij vrouwen jonger dan 50 jaar onderzocht worden. Het kijkonderzoek van de blaas en de echografie urinewegen staan op de implementatieagenda van ZE&GG. Individuele ziekenhuizen die deze onderwerpen hebben geprioriteerd, starten verbetertrajecten om gepaste inzet hiervan te realiseren.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Urineweginfecties’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Urineweginfecties

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met een urineweginfectie te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van Urineweginfecties staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.