Zinnige Zorg - Tweede voortgangsrapportage implementatie Osteoporose

In deze rapportage presenteren wij wat partijen hebben bereikt tijdens de tweede periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Osteoporose.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over 10 onderwerpen. Op 5 onderwerpen is vooruitgang geboekt. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 • Richtlijnen aanpassen en op elkaar laten aansluiten
  De Multidisciplinaire richtlijn ‘Osteoporose en Fractuurpreventie’ is in augustus 2022 gepubliceerd. Er worden verschillende activiteiten ondernomen om de richtlijn onder zorgprofessionals bekend te maken. De NHG-Standaard zal op deze richtlijn aansluiten en komt naar verwachting begin 2023 uit.
 • Meer mensen van 50+ met een botbreuk een botdichtheidsmeting geven
  Dit onderwerp staat sinds begin 2022 op de implementatieagenda van Zorgevaluatie & Gepast Gebruik. Daardoor zijn ziekenhuizen verplicht hiermee aan de slag te gaan als dit nog niet voldoende geïmplementeerd is.
 • De diagnostiek en rapportage van wervelbreuken verbeteren
  Er wordt een aanvraag gedaan bij Dutch Hospital Data om een verrichtingscode aan te laten maken voor de diagnostiek van wervelbreuken. De wetenschappelijke verenigingen van radiologen (NVvR) en nucleair geneeskundigen (NVNG) zullen deze aanvraag eerst beoordelen.
 • Een valrisico-inschatting en zo nodig een valrisico-beoordeling uitvoeren
  Via het landelijk kwaliteitsnetwerk Chronisch Zorgnet zijn honderden fysio- en oefentherapeuten geschoold om valrisico-inschattingen en specialistische beweegzorg aan mensen met osteoporose te kunnen bieden, om toekomstige vallen te voorkomen. Ook zijn deze therapeuten beter vindbaar voor verwijzers in de regio.
 • De patiënteninformatie en keuzehulp over osteoporose verbeteren
  De Osteoporose Vereniging heeft de startersset Samen beslissen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Ook zijn zij een bewustzijnscampagne gestart, met onder meer een online Zwakkebottentest. En zij passen de keuzehulp aan op basis van de nieuwe richtlijn.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 gaan we die jaarlijks sturen.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg Osteoporose’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met Osteoporose te verbeteren. Dit is belangrijk, want zorg voor mensen met osteoporose leidt tot het voorkomen van botbreuken en zorggebruik in de toekomst. Partijen zijn met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

In het voorjaar van 2023 nemen we opnieuw contact op met de partijen die bezig zijn met het uitvoeren van de verbeterafspraken. De volgende voortgangsrapportage Osteoporose staat gepland voor november 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.