Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met osteoporose. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Osteoporose’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond osteoporose

De betrokken partijen hebben 10 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. Deze onderwerpen zijn:

  • Het zorgtraject fractuurpreventie expliciet maken en onder de aandacht brengen bij ziekenhuizen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars.
  • Richtlijnen aanpassen en op elkaar laten aansluiten.
  • Meer mensen van 50+ met een botbreuk een botdichtheidsmeting geven.
  • De diagnostiek en rapportage van wervelbreuken verbeteren.    
  • Een valrisico-inschatting en zo nodig een valrisico-beoordeling uitvoeren.    
  • Meer osteoporosepatiënten behandelen met botsparende medicatie, leefstijl- en valpreventie-advies.    
  • Meer glucocorticoïdgebruikers behandelen met botsparende medicatie.    
  • Patiënten stimuleren om de behandeling met botsparende medicijnen vol te houden.    
  • Niet stoppen met het gebruik van denosumab zonder nabehandeling.    
  • De patiënteninformatie en keuzehulp over osteoporose verbeteren.

Zorgprofessionals in het ziekenhuis en de eerste lijn hebben afgesproken om beter samen te werken. Zo krijgen patiënten van 50+ met een botbreuk diagnostiek, behandeling en nazorg op de juiste tijd en de juiste plek. Ook worden de keuzehulp voor samen beslissen, online patiënteninformatie en informatie over de Osteoporose Vereniging beter vindbaar. De afspraken leiden niet alleen tot betere zorg voor mensen met osteoporose, maar dragen ook bij aan het voorkomen van nieuwe botbreuken. Daardoor kunnen veel ziekenhuis- en verpleeghuisopnames, en pijn en beperkingen in het dagelijks leven worden voorkomen en zal de kwaliteit van leven van mensen met osteoporose verbeteren.

Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Osteoporose in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.