Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Onderste luchtweginfecties

In deze rapportage presenteren wij wat partijen in 2022 hebben bereikt tijdens de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Onderste luchtweginfecties.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over passende diagnostiek en behandeling, en verbetering van de patiënteninformatie. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 1. Diagnostiek en behandeling
  De NHG-Standaard ‘Acuut Hoesten’ en de SWAB/NVALT-richtlijn ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults’ zijn in herziening. Hierbij worden de verbeterafspraken over diagnostiek en behandeling vanuit Zinnige Zorg meegenomen.

 2. Spiegelinformatie
  Vanuit onderzoek in het Zinnige Zorg-traject Onderste luchtweginfecties is in de ‘Antibiotica Stewardship Monitor’ (AMSM) van de SWAB een module toegevoegd, waarbij de kwaliteit van antibioticagebruik bij longontsteking inzichtelijk wordt gemaakt.
 3. Samenwerking met ZE&GG
  Het Zorginstituut heeft het onderwerp ‘gepast gebruik van antibiotica bij pneumonie’ op de implementatie-agenda van het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) geplaatst. Dit houdt in dat alle Nederlandse ziekenhuizen moeten aangeven in hoeverre dit onderwerp is geïmplementeerd. Ziekenhuizen die dit onderwerp niet of deels hebben geïmplementeerd, starten verbetertrajecten om gepast gebruik van antibiotica te bevorderen. ZE&GG stimuleert ziekenhuizen om deel te nemen aan de AMSM om de kwaliteit van antibioticagebruik bij longontsteking inzichtelijk te maken.
 4. Best practice-onderzoek
  Het Zorginstituut heeft een aanbestedingsonderzoek uitgezet naar het gebruik van geautomatiseerde beslisregels die ondersteuning bieden bij het voorschrijven van antibiotica in elektronische patiënten dossiers (EPD’s). De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met onderste luchtweginfecties te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van Zinnige Zorg Onderste luchtweginfecties staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.