Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage Middenoorontsteking

In deze rapportage presenteren wij wat partijen in 2022 hebben bereikt tijdens de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Middenoorontsteking.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over passende diagnostiek en behandeling, en verbetering van de patiënteninformatie. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 1. Diagnostiek en behandeling
  De NVKNO-richtlijn ‘Otitis media’ is in herziening. Hierbij worden de verbeterafspraken over diagnostiek en behandeling vanuit Zinnige Zorg meegenomen.

 2. Spiegelinformatie
  De NVKNO is gestart met de ontwikkeling van de ‘Nationale kwaliteitsregistratie voor oorchirurgie’ met behulp van SKMS-gelden (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten). In de kwaliteitsregistratie worden de indicatiestelling en behandeling met trommelvliesbuisjes bij (recidiverende) otitis media acuta en persisterende otitis media met effusie als chirurgische ingreep meegenomen.
 3. Kennisontwikkeling
  De update van de NVKNO Kennisagenda is in gang gezet, hiervoor is een projectaanvraag ingediend bij de SKMS. NVKNO wil het kennishiaat over de beoordeling van de invloed van gehoorverlies op het functioneren van het kind en de taal- en spraakontwikkeling op de agenda plaatsen.
 4. Patiënteninformatie
  Naar aanleiding van het verbetersignalement zijn op de websites Thuisarts.nl en Apotheek.nl verbeteringen doorgevoerd in de informatie over pijnmedicatie en antibiotica bij middenoorontsteking en de voor- en nadelen van trommelvliesbuisjes.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor kinderen met een middenoorontsteking te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

We blijven het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van Zinnige Zorg Middenoorontsteking staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.