Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage implementatie Klachten vanuit de lage rug

In deze rapportage presenteert Zorginstituut Nederland wat partijen hebben bereikt tijdens de eerste periode van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Klachten vanuit de lage rug.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over multidisciplinaire richtlijnen, ketenzorg en goede voorlichting aan patiënten. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

 1. Gepubliceerde richtlijnen
  - Lage rugpijn en LRS (NVAB, NVVG, GAV-2021);
  - Richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (KNGF-oktober 2021);
  - Richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (NVN 21-9-2020).
  Het op elkaar afstemmen van richtlijnen is in gang gezet. Voor patiënteninformatie verwijzen deze richtlijnen naar de website Thuisarts en websites van patiëntenorganisaties.
 2. Vervolgtraject: de zorg wordt op elkaar afgestemd
  Partijen onderzoeken hoe de eerste lijn versterkt kan worden en hoe de zorg in het hele traject op elkaar afgestemd wordt. De zorg voor klachten vanuit de lage rug is een belangrijk onderdeel van de ‘Leidraad Organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn’ (commentaarfase). Partijen onderzoeken hoe de zorg verleend kan worden vanuit het biopsychosociaal model.
 3. Patiënteninformatie
  Partijen ondersteunen het idee van een publiekscampagne ter bevordering van de kennis over pijn vanuit de lage rug.

Voortgang implementatiebreed

In november 2022 hebben we de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een rapportage gestuurd over alle Zinnige Zorg-trajecten die in de implementatiefase zitten. Tot en met 2025 zal die jaarlijks naar VWS worden gestuurd.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug te verbeteren. Partijen zijn voortvarend met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Vervolg implementatiefase

Het Zorginstituut blijft het uitvoeren van de verbeterafspraken door de partijen het komende jaar faciliteren. De volgende voortgangsrapportage van klachten vanuit de lage rug  staat gepland voor najaar 2023.

Zinnige Zorg draagt bij aan Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen richten zich op het versterken van de 4 principes van Passende Zorg. Ze beschrijven concrete verbeterafspraken over een doelmatige inzet van effectieve en kwalitatief goede zorg (waardegedreven zorg), die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook geeft Zinnige Zorg aandacht aan gezondheid in plaats van ziekte met  preventie en nazorg. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg.