Zinnige Zorg - Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren, staan in het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond klachten vanuit de lage rug

De zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug verbetert door 2 belangrijke verbeterpunten:  

  • zorg in de hele keten beter afstemmen;
  • voorlichting en keuze-informatie voor patiënten verbeteren.

De onderwerpen die hierbij als eerste aandacht moeten krijgen, zijn:

  • verwijzingen naar de tweede lijn beter afstemmen;
  • beeldvormend onderzoek beter afstemmen;
  • de juiste behandeling op het juiste moment.

De implementatie van de afspraken die voortkomen uit dit verbetersignalement wordt vanaf juni 2021 in gang gezet.

Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.