Project 'Samen beslissen met uitkomstinformatie in multidisciplinaire ggz-ketens': doorontwikkeling en implementatie op maat

Het doel van het project is om samen beslissen met Routine Outcome Monitoring (ROM) door te ontwikkelen, zodat deze beter passen bij specifieke doelgroepen in de ggz-keten. Door deze vervolgens breed te implementeren, kunnen meer patiënten bereikt worden.
SynQuest start dit project met subsidie via de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’. Het thema voor de subsidieregeling in 2019 is: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg.

Aanleiding

SynQuest, een landelijk samenwerkingsverband van 10 geïntegreerde ggz-instellingen, richt zich op het betekenisvol gebruiken van Routine Outcome Monitoring (ROM), en stimuleert de leer- en verbetercyclus hiermee. Met ROM wordt periodiek via vragenlijsten feedback verkregen over aard en ernst van de problematiek en behandelvoortgang. Als ROM goed is ingebed in verwijs- en behandelprocessen én passende meetinstrumenten worden gebruikt, is deze feedback betekenisvol voor patiënten en behandelaars bij Samen Beslissen over behandelkeuzes in de ggz-keten.
Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor ROM als instrument voor externe verantwoording. Daarbij ging het voornamelijk om ROM met generieke instrumenten, die niet voor elke patiënt of behandeling nuttige uitkomsten opleveren. Mede hierdoor gebruiken patiënten en behandelaars ROM-uitkomsten weinig en door de nadruk op externe verantwoording heeft ROM bij velen een negatief imago gekregen.

Doelstelling project

Doel van het project is om, voortbouwend op landelijke initiatieven (Doorbraak ROM 2014-2016, ZiN 2016-2018) en bevindingen uit promotieonderzoek (Metz 2018), de generieke aanpak samen beslissen met ROM door te ontwikkelen, zodat deze beter passen bij specifieke doelgroepen in de ggz-keten en deze breed te implementeren, zodat we hiermee meer patiënten bereiken.

Resultaat

De 8 deelprojecten van SynQuest leden leveren het volgende op:

 1. Gespreksmodel samen beslissen met ROM en ROM-methode specificeren naar doelgroepen.
 2. Verrijken van informatie uit ROM met proces en behandelinhoudelijke informatie.
 3. Toerusten van patiënten om ROM te gebruiken bij samen beslissen in verschillende behandelfases.
 4. ROM als informatiebron benutten bij overdracht in de keten naar, binnen en vanuit de ggz.

Samenwerking

8 SynQuest-leden:

 • Amsterdam UMC
 • locatie VUmc GGz inGeest
 • GGZ Defland
 • GGZ in Geest Omega
 • GGZ Rivierduinen
 • GGZ Noord-Holland-Noord
 • Emergis
 • GGZ Breburg
 • Dimence Groep

Patiëntenparticipatie

Vertegenwoordigers vanuit cliënten(raden) en ervaringsdeskundigen participeren in de projectteams. Elk projectteam stemt tevens af met naasten (bijv. via familieraden en familie ervaringsdeskundigen).

Het project start op 1 oktober 2019 en is uiterlijk 31 oktober 2021 afgerond.