Kwaliteitskader langdurige ggz

Partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) werken samen aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de langdurige ggz. Hierin beschrijven ze de gewenste kwaliteit van zorg voor cliënten die langdurige geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en hun naasten. Betrokken partijen zijn onder andere Valente, de Nederlandse ggz, MIND en Zorgverzekeraars Nederland. Het Zorginstituut is betrokken als procesbegeleider.

Waarom een kwaliteitskader langdurige ggz?

De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige zorg bestaat al langer. Op dit moment bestaat er nog geen gezamenlijke visie op wat goede kwaliteit van zorg is in de langdurige ggz. De afgelopen jaren is het accent in de langdurige zorg verschoven. Van zorg met een medische insteek naar herstel en het vergroten van de kwaliteit van leven van cliënten. Er zijn verschillende kwaliteitskaders en richtlijnen. Maar deze gaan uit van zorg die erop gericht is een ziekte te genezen. Of ze zijn specifiek gericht op andere sectoren, zoals verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg en de forensische zorg. Ook zijn meerdere belanghebbenden en stakeholders betrokken als het om kwaliteit gaat. Daarom is een gezamenlijke visie noodzakelijk. 

Doel van het kwaliteitskader

Het kwaliteitskader langdurige ggz geeft een duidelijke beschrijving van de kwaliteit van zorg in de langdurige ggz. Het kwaliteitskader is een praktische vertaling voor de werkvloer, is duidelijk, werkbaar en wordt ondersteund door betrokken partijen. Het maakt kwaliteit meetbaar en merkbaar in de dagelijkse praktijk. Andere doelen van het kwaliteitskader zijn:

 • Het bieden van duidelijke taal voor het gesprek over openheid en samenwerken aan passende zorg. 
 • Cliënten en hun naasten duidelijk maken wat hun zorg inhoudt.
 • Een document zijn dat zorgorganisaties en zorgprofessionals kunnen gebruiken om samen te leren, te ontwikkelen, na te denken en te verbeteren. 
 • Een handvat zijn waarmee zorgorganisaties de kwaliteit van de zorg vorm kunnen geven, evalueren en gebruiken in hun gesprek met zorgkantoren, die over het vergoeden van zorg gaan. 
 • Door zorgkantoren te gebruiken als richtlijn voor de inkoop en contractering van langdurige zorg. 
 • Te gebruiken als toetsingsdocument voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Meebewegend kwaliteitskader

Het kader is uitdrukkelijk dynamisch. Dat wil zeggen dat het steeds in beweging is en kan veranderen. Het kwaliteitskader moet steeds kunnen aansluiten op beleidsontwikkelingen en wet- en regelgeving. Of op andere nieuwe inzichten die vragen om aanpassen van het kwaliteitskader. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het kwaliteitskader altijd werkbaar en haalbaar moet zijn voor de mensen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk. Dit houdt in dat de tekst kort, bondig en helder moet zijn. 

Planning tot aan publicatie kwaliteitskader
Stap in het proces Datum
Start ontwikkeling september 2022
Start consultatie februari 2024
Toetsing voor opname in  het Register april tot en met mei 2024
Publicatie juni 2024

Voor informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Anneke Blaauw:
E-mail: ablaauw@zinl.nl

Betrokken partijen

Het ‘Kwaliteitskader langdurige ggz’ wordt geschreven in samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Het Zorginstituut heeft een rol als procesbegeleider. Wij letten erop dat de juiste partijen betrokken zijn en hun bijdrage kunnen leveren. Ook leveren wij een voorzitter en projectondersteuner voor de projectgroep en stuurgroep die het kwaliteitskader maken. Partijen die daarbij zijn betrokken of nog worden betrokken, zijn: 

 • Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • De Nederlandse ggz
 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND 
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Sociaal Werk Nederland
 • Valente
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)