Evaluatie standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op longkanker

Zorginstituut Nederland evalueert de toepassing van het standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op lonkanker. Hierbij evalueert het Zorginstituut de passende organisatie en inzet van navigatie bronchoscopietechnieken (NB) volgens de afspraken in het standpunt en het bijbehorende waarborgendocument. 

Standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op longkanker

Op 6 juli 2022 bracht het Zorginstituut het standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op lonkanker uit. Hierin concludeert het Zorginstituut dat NB voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ bij een selecte groep volwassen patiënten. Om gepast gebruik te bevorderen, heeft de beroepsgroep in een waarborgendocument omschreven wanneer een patiënt in aanmerking komt voor deze behandeling. De vergoeding van NB is op 28 juni 2022 ingegaan. 

Evaluatie van het standpunt

Binnen deze evaluatie staan de volgende vragen centraal:

  1. Is er een landelijke werkgroep NB opgezet met de deelnemende centra?
  2. Zijn de actiepunten uit het waarborgendocument opgepakt door de landelijke werkgroep NB? 
  3. Is de shared-decision making voor het toepassen van NB doorontwikkeld?
  4. Is er een registratie beschikbaar van patiënten die NB hebben ondergaan? Zijn hierin de belangrijke parameters geregistreerd, zoals aangegeven in het waarborgendocument?
  5. Zijn de patiëntengegevens uit de registratie jaarlijks aangeboden aan onder andere het Zorginstituut?
  6. Hoeveel patiënten worden jaarlijks behandeld met NB en wat zijn de bijbehorende kosten? Hoe verhoudt dat zich tot de verwachtingen?
  7. Wordt NB alleen uitgevoerd bij de geïndiceerde patiëntengroepen?
  8. Wordt NB altijd uitgevoerd in een gecertificeerd NB-expertisecentrum of –behandelcentrum, door daarvoor opgeleide of gecertificeerde behandelaars?
  9. Is in elk oncologisch longkankernetwerk ten minste 1 NB-centrum gecertificeerd als NB-expertisecentrum of -behandelcentrum?
  10. Voldoet elk NB-expertisecentrum of –behandelcentrum aan de volumenormen en aan de normen over ‘diagnostische accuraatheid’ en ‘complicaties’?

Aanpak

In het laatste kwartaal van 2023 inventariseren we hoe de toepassing van het waarborgendocument verloopt bij onze contactpersonen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Longkanker Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In het eerste kwartaal van 2024 organiseren we een bijeenkomst met deze partijen om de voortgang te bespreken. Dit herhalen we een jaar later. In het najaar van 2024 gebruiken we (indien beschikbaar) de rapportage van de registratie om de toepassing van NB in de praktijk te achterhalen. Begin 2025 checken we deze bevindingen met declaratiedata. 

Planning

We geven regelmatig een update over de stand van zaken via deze pagina. In de eerste helft van 2025 publiceren we een beknopt evaluatierapport. Daarna besluiten we of de evaluatie wordt voortgezet of afgerond. Dit hangt af van de bevindingen. 

Voor informatie

Contactpersoon: Louise van Oeffelen
Telefoonnummer: 06-22550184
E-mailadres: loeffelen@zinl.nl