Advies - Vergoeding van vaccinaties voor medische risicogroepen

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg over de vergoeding van vaccinaties uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit advies draagt bij aan passende vaccinatiezorg voor mensen met een verhoogd risico op een infectieziekte vanwege een onderliggende aandoening. Het advies is een vervolg op het advies ’Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen: wie neemt de regie?’. Hierin constateerde het Zorginstituut knelpunten in de bewustwording, vergoeding en uitvoering van vaccinatiezorg voor medische risicogroepen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met dit vervolgadvies geven we inzicht in welke routes voor vergoeding van vaccinaties er bestaan en geven we oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de vergoeding. Daarnaast verduidelijken we welke vaccinatiezorg onder de Zvw valt.  

Aanleiding: potentiële gezondheidswinst vaccinaties wordt onvoldoende benut

Het voorkomen van infectieziekten door vaccinatie krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het wordt inmiddels als volwaardig onderdeel van een medisch-specialistische behandeling gezien. Het aantal aanbevelingen in medische richtlijnen over vaccinaties voor medische risicogroepen neemt hierdoor toe. Zorgverleners zijn echter onvoldoende op de hoogte van deze aanbevelingen. Ook is er onder zorgverleners en patiënten onduidelijkheid over de verschillende vergoedingsroutes van vaccinaties. De onduidelijkheid leidt tot verschillen in hoe de zorg voor medische risicogroepen wordt vormgegeven en tot ongelijke toegang tot vaccinatiezorg. De potentiële gezondheidswinst die te behalen is met vaccinaties die medische risicogroepen beschermen wordt hierdoor onvoldoende benut.

Door het vorige advies zijn er belangrijke stappen gezet om passende vaccinatiezorg voor medische risicogroepen te verbeteren. Met dit vervolgadvies richten we onze aandacht op de knelpunten waar nog stappen op gezet moeten worden. Deze stappen gaan vooral over knelpunten in de vergoeding van vaccinaties voor medische risicogroepen.

Samenvatting: stappen om tot passende vaccinatiezorg voor medische risicogroepen te komen

In dit advies: 

 • Beschrijven we de zorgpaden en vergoedingsroutes die er op dit moment zijn.
 • Geven we duidelijkheid over welke vaccinatiezorg onder de Zvw valt en hoe de begrippen medische indicatie en een individueel verhoogd risico toegepast worden bij het beoordelen van vaccinaties voor medische risicogroepen. 
 • Geven we oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de vergoeding van vaccins die intramuraal en extramuraal worden gegeven. 
 • Geven we oplossingsrichtingen voor de problemen in de regie en verantwoordelijkheden binnen de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen.

Passende vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

De overheid heeft als doel dat iedere Nederlander op elke leeftijd maximaal moet kunnen profiteren van vaccinaties. Dit geldt ook voor mensen met een medische indicatie die vanuit de Zvw recht kunnen hebben op vaccinaties. Het verbeteren van de vaccinatiezorg voor medische risicogroepen is nodig om dit doel te bereiken.

Dit advies past bij het passende zorgprincipe 'focus op gezondheid in plaats van op ziekte'. Dit principe heeft bij het Zorginstituut een belangrijke plek. Het Zorginstituut zet daarom in op werkzaamheden op het gebied van individuele preventie.
 

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via CBrouwers@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start opstellen advies januari 2024
Consultatie conceptadvies mei 2024
Besluit Raad van Bestuur nog niet bekend
Publicatie advies nog niet bekend

Betrokken partijen

 • Federatie Medische Specialisten (FMS) - Immunostart 
 • GGD-GHOR Nederland 
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
 • Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) 
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN) 
 • Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)