Websites Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut heeft veel verschillende taken. Voor sommige taken bestaan aparte websites. Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende websites en bijbehorende links.

Farmacotherapeutisch Kompas (FK)

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is hét hulpmiddel voor artsen bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Het FK heeft als doel om gepast gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Het FK biedt praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie voor (aspirant-)artsen over geneesmiddelen en hun toepassingen. Gepast gebruik van geneesmiddelen houdt in: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is.

In het FK staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen'. Niet opgenomen zijn: geneesmiddelen die voornamelijk intramuraal worden gebruikt. Het FK bevat ook geen informatie over homeopathie. Lees verder op de website Farmacotherapeutisch Kompas.

Medicijnkosten

De website Medicijnkosten geeft actuele informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. De gegevens worden aan het begin van iedere maand geactualiseerd. Op Medicijnkosten kunt u vinden:

  • of een geneesmiddel in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen;
  • of het wordt vergoed vanuit het basispakket;
  • of er bepaalde voorwaarden gelden;
  • of u eventueel moet bijbetalen;
  • of er een vervangend geneesmiddel bestaat zonder bijbetaling.

Sinds 1 januari 2012 zijn de uniforme apotheektarieven voor geneesmiddelen vervallen. Daarom vindt u op Medicijnkosten de gemiddelde vergoeding. In de praktijk kan de vergoeding dus iets hoger of lager uitvallen. Als u de exacte kosten wilt weten, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. De getoonde vergoedingen zijn ook exclusief het aflevertarief dat de apotheek in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

De kosten voor geneesmiddelen tellen mee voor het eigen risico. Lees verder op de website Medicijnkosten.

Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan kijkt 2 jaar vooruit en richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen. De informatie wordt continu aangevuld uit nationale en internationale bronnen. Dit biedt ziekenhuizen en verzekeraars voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop- en contractjaar. En artsen en patiënten kunnen zien of er nieuwe medicijnen op de markt gaan komen voor medische behandelingen. Ook het ministerie van VWS gebruikt de informatie uit de Horizonscan. Namelijk om te bepalen welke geneesmiddelen er in de 'Sluis voor dure geneesmiddelen' worden geplaatst.

De Horizonscan wordt beheerd door het Zorginstituut en andere partijen in de zorg. Lees verder op de website Horizonscan Geneesmiddelen.

Zorginzicht

Zorginzicht is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het doel is om inzicht en overzicht te bieden in de kwaliteit van zorg. Het is een plek waar kwaliteitsinformatie gedeeld en bekeken kan worden.​ Bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden, meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en Good practices. Lees verder op de website Zorginzicht.

KiesBeter

KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland. U vindt er informatie over aandoeningen en behandelingen. Ook kunt u kwaliteit van zorginstellingen bekijken en vergelijken. Dit kan op basis van gegevens die zorginstellingen zelf aanleveren (indicatoren). KiesBeter geeft bij iedere indicator een korte uitleg.

Daarnaast vindt u op KiesBeter veel links naar betrouwbare bronnen en keuzehulpen. En bij iedere aandoening een verwijzing naar beschikbare richtlijnen en zorgstandaarden. Daarin staan de afspraken over goede zorg beschreven. Lees verder op de website KiesBeter.

Informatie Standaarden - iStandaarden

iStandaarden is het portaal voor 4 informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de standaarden. Met iStandaarden ondersteunen we Wlz-, Wmo-, Jeugdwet- en pgb-ketenpartijen.

In het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch. iWlz, iWmo, iJw en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden. Die vormen de basis voor goede informatie-uitwisseling. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie. Het levert ook beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten. De componenten van de berichtstandaarden zijn vastgelegd in informatiemodellen. Elk van de 4 standaarden heeft een eigen informatiemodel. Onder iStandaarden valt ook het platform 'informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO)'.

IZO

De IZO-community bestaat uit 17 organisaties die zich inzetten voor meer samenhang in informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO). De rode draad is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening, met volop aandacht voor de cliënt.

In het platform zijn naast uitvoeringsorganisaties en zorgbrancheorganisaties ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd. Lees verder op de website iStandaarden.

Geneesmiddelen en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) - GIPdatabank

De GIPdatabank bevat informatie over het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland over een periode van 5 jaar. Het gaat over middelen die extramuraal, buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn verstrekt en zijn opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.
Er zijn algemene overzichten en rapportages over een specifiek onderwerp. Vervolgens kan er gekeken worden naar een bepaalde eenheid. Bijvoorbeeld:

  • vergoeding,
  • gebruiker,
  • uitgifte,
  • declaraties of
  • DDD’s (Defined Daily Dose - Standaarddosering per dag).

De informatie is gebaseerd op de database van Zorginstituut Nederland met daarin alle declaraties van de zorgverzekeraars.
Lees verder op de website GIPdatabank.

Zorgcijfersdatabank

Op de website Zorgcijfersdatabank is informatie te vinden over de ontwikkeling van de zorgkosten in Nederland (het landelijk beeld) over de afgelopen 5 jaar. De gegevens zijn afkomstig van zorgverzekeraars en zorgkantoren en hebben betrekking op de uitgaven die samenhangen met de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz)) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De zorgkosten worden gepresenteerd per kostenrubriek. Voor de meeste kostenrubrieken is het mogelijk via het keuzevenster ook de aantallen prestaties op te vragen of gemiddelde kosten per verzekerde en/of prestatie. Voor de meeste zorgkosten is het mogelijk om deze nog verder te detailleren.
Lees verder op de website Zorgcijfersdatabank.