Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 3 mei 2024

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.

De eerstvolgende openbare vergadering van de ACP is op vrijdag 3 mei 2024 van 10.30 tot 12.30 uur (uitloop tot 13.00 mogelijk). De vergadering is openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden. Verderop op deze pagina leggen we uit hoe u dat kunt doen. Ook beschrijven we hoe u kunt inspreken of schriftelijk kunt reageren.

Vergadering bijwonen

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering bij te wonen.

Inspreken of schriftelijk reageren

Wij willen u vragen uw inspreektijd beperkt te houden tot maximaal 5 minuten. Daarna krijgen de commissieleden de gelegenheid om u eventuele vragen te stellen. Ook vraagt de voorzitter naar mogelijke conflicterende belangen.

Wij verzoeken u uw inspreektekst (dus niet de beantwoording van de vragen) digitaal naar ons toe te sturen, zodat wij die aan het verslag van de vergadering kunnen toevoegen. Op die manier komt uw inspraak goed verwoord in het verslag terecht. Bij voorkeur ontvangen wij deze tekst voorafgaand aan de vergadering, maar u mag hem ook kort na de vergadering toesturen.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.