Standpunt kniedistractie bij volwassen patiënten jonger dan 65 jaar met end-stage knieartrose

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of een kniedistractie net zo goed is (effectief is) als een totale knieprothese voor patiënten met ernstige (‘end-stage’) knieartrose die jonger zijn dan 65 jaar. Het Zorginstituut oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat een kniedistractie bij deze groep patiënten net zo goed is als een totale knieprothese. Dat betekent dat de behandeling niet uit het basispakket vergoed kan worden. Als er meer onderzoek van goede kwaliteit is gedaan, kan het Zorginstituut kniedistractie opnieuw beoordelen.

Kniedistractie

Bij kniedistractie wordt bij patiënten met ernstige knieartrose (slijtage van het kraakbeen) het kniegewricht tijdelijk, 6 tot 7 weken, een klein stukje (5 mm) uit elkaar getrokken. Hierdoor komt er ruimte vrij en wordt het kniegewricht ontlast. Er wordt verwacht dat het kapotte kraakbeen hierdoor de kans krijgt zich te herstellen.

Nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of een kniedistractie net zo goed is (effectief is) als een totale knieprothese voor patiënten met ernstige (‘end-stage’) knieartrose die jonger zijn dan 65 jaar. Het gaat om patiënten met een indicatie voor een totale knieprothese. Daarnaast is gekeken of een kniedistractie ervoor kan zorgen dat het moment waarop iemand alsnog een totale knieprothese nodig heeft, jaren kan worden uitgesteld. Daarmee zou de kans op een tweede (knieprothesevervangende) operatie (revisieoperatie) relatief laag worden.

Op basis van de beschikbare onderzoeken concludeert het Zorginstituut dat niet is vast te stellen dat kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Ook is het onzeker of kniedistractie leidt tot langdurig uitstel van een totale knieprothese. Hiermee voldoet kniedistractie voor de onderzochte groep patiënten niet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket.

Meer onderzoek nodig

Ondanks het beperkte bewijs lijkt kniedistractie wel een veelbelovende behandeling te zijn. Om deze veelbelovendheid echt vast te kunnen stellen is meer en langduriger onderzoek met voldoende patiënten nodig.

Stand van de wetenschap en praktijk

Een belangrijk kernpunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd onderdeel is van het basispakket. De omschrijving die daarvoor in de regelgeving wordt gebruikt is: de zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Zorginstituut Nederland heeft in een beoordelingskader vastgelegd op welke wijze vastgesteld kan worden of zorg aan dit wettelijke criterium voldoet. Dit kader (opgenomen in het rapport 'Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk' van januari 2015) wordt gebruikt bij de beoordelingen die het Zorginstituut doet in het kader van zijn pakketbeheerfunctie.