Standpunt Protonentherapie bij neuro-oncologische tumoren

Het Zorginstituut oordeelt dat protonentherapie bij patiënten met een neuro-oncologische tumor met een gunstige prognose, voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Daarmee komt protonentherapie voor deze aandoening voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Het standpunt gaat in, met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018.

Landelijk indicatieprotocol protonentherapie neuro-oncologische tumoren

Dit standpunt betekent niet dat elke verzekerde met een neuro-oncologische tumor automatisch in aanmerking komt voor behandeling met protonentherapie. Voor iedere individuele verzekerde zal moeten worden nagegaan of protonentherapie de beste vorm van radiotherapie is in vergelijking met andere vormen van bestraling. Deze indicatiestelling vindt plaats aan de hand van het Landelijk indicatieprotocol protonentherapie neuro-oncologische tumoren van 25 juni 2018 van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Wordt op basis van dit protocol geconcludeerd dat protonentherapie voor een verzekerde met een neuro-oncologische tumor de behandeling van eerste keuze is, dan mag de zorgverzekeraar ervan uitgaan dat de betreffende verzekerde ook ‘redelijkerwijs is aangewezen op’ protonentherapie en dat deze behandeling in dat geval voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt.

Stand van de wetenschap en praktijk

Een belangrijk kernpunt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is, dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel is van het basispakket. De omschrijving die daarvoor in de regelgeving wordt gebruikt is: de zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.
Zorginstituut Nederland heeft in een beoordelingskader vastgelegd op welke wijze vastgesteld kan worden of zorg aan dit wettelijke criterium voldoet. Dit kader (opgenomen in het rapport 'Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk' van januari 2015) wordt gebruikt bij de beoordelingen die het Zorginstituut doet in het kader van zijn pakketbeheerfunctie.