Rapportage - Verzekerd van een Kansrijke Start

Welke zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is verzekerd uit het basispakket van de zorgverzekering? Zorginstituut maakte hiervan een eerste overzicht op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Uit dit overzicht blijkt dat de meeste zorg rondom zwangerschap en geboorte vergoed kan worden uit de basisverzekering. Ook is vaak het verplicht eigen risico niet van toepassing.

Aanleiding: vaak onduidelijk welke zorg vergoed wordt uit basispakket

Deze rapportage is opgesteld op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vanwege de opdracht in het Integraal Zorgakkoord (IZA) om te komen tot een goede start voor ieder kind. ZN heeft Zorginstituut Nederland gevraagd te verduidelijken of een aantal interventies die vermeld staan in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wel of niet verzekerd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat over de volgende onderwerpen:

  • preconceptieconsult; 
  • vroegsignalering; 
  • multidisciplinair overleg; 
  • kraamzorg; en
  • interactieve prenatale groepszorg. 

ZN heeft aanvullend gevraagd of zorg voor de volgende onderwerpen kan worden vergoed uit de basisverzekering: het programma ‘Nu Niet Zwanger’, zorg aan asielzoekers en onverzekerden, tolkenvergoeding, BabythuisZorg en de integrale gezinspoli.

Samenvatting: veel zorg wordt vergoed, maar niet alles

Uit het overzicht blijkt dat de meeste zorg voor zwangerschap en geboorte vergoed kan worden uit de basisverzekering. Dat zit zo:

  • Soms kan zorg voor een deel worden vergoed, en voor een deel ook niet. Voor het deel dat niet kan worden vergoed, ligt vaak ook een verantwoordelijkheid bij professionals in het sociale domein. Met het sociale domein bedoelen we alles wat gemeentes doen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen, opvoeden en opgroeien. Daarom kan de zorg mogelijk voor een deel vanuit het sociale domein worden vergoed. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de integrale gezinspoli.
  • Soms kan zorg niet worden vergoed. Dit heeft te maken met het feit dat de basisverzekering een individuele schadeverzekering is. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat niet aan een van de voorwaarden wordt voldaan die de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan verzekerde zorg stelt. Dit wil zeggen, het gaat er bij de basisverzekering om dat je alleen recht op vergoeding hebt als je een medische zorgvraag hebt. Daarnaast moet de medische behandeling waarop je recht hebt een antwoord zijn op je zorgvraag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij preconceptiezorg.

Rapportage als fundament voor kansrijke start

Het deel van de zorg dat past binnen Kansrijke Start maar niet kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering, zal op een andere manier betaald moeten worden. Deze verduidelijking van het Zorginstituut vormt een basis om dat verder uit te werken. Daarmee kunnen we samen met overheidspartijen, het sociale domein en andere betrokkenen komen tot een kansrijke start voor iedereen. 

Het Zorginstituut werkt hiervoor nauw samen met in ieder geval: ZN, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de (NZa) en partijen in het sociale domein.