Verloskundige zorg (Zvw)

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind. De zorg wordt geleverd door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Het gaat zowel om de zorg die wordt gegeven vóór, tijdens en na de bevalling. Verloskundige zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Zorg vóór de bevalling

Onder verloskundige zorg vóór de bevalling valt een aantal tests. Voor sommige van deze tests, zoals de vlokkentest, is een medische indicatie vereist (zie het onderstaande overzicht). Als er geen medische indicatie is, moet voor het uitvoeren van de test een eigen bijdrage worden betaald.

Onderzoek/test Medische indicatie vereist
Algemene termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen (12 weken-echo/termijnecho)      Nee
Overige echo’s medisch noodzakelijk Ja
Geavanceerd ultrasoon onderzoek (GUO) Ja
Vruchtwaterpunctie Ja
Vlokkentest Ja

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw krijgt tests aangeboden die kunnen bepalen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren chromosomale of een structurele afwijking. Vrouwen beslissen zelf of ze gebruik willen maken van deze tests. De tests maken onderdeel uit van de prenatale screening.

Tot 1 april 2023 gold een eigen bijdrage van € 175,- voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) zonder medische indicatie. Vanaf 1 april 2023 is de NIPT gratis voor zwangere vrouwen, ook zonder medische indicatie. 

Onderzoek/test Voor wie Vergoeding

Counseling door verloskundige: een informatief gesprek tussen de zwangere vrouw en de zorgaanbieder. Hierin wordt aan de zwangere vrouw uitgelegd wat de prenatale screening inhoudt en wat de consequenties of handelingsopties zijn. Vervolgens kan de zwangere vrouw besluiten of zij wel of niet deelneemt aan de prenatale screening.

Alle zwangere vrouwen Uit basispakket
12-weken echo (termijnecho) Alle zwangere vrouwen Uit basispakket
13-wekenecho Alle zwangere vrouwen Uit subsidieregeling

Structureel echoscopisch onderzoek: onderzoek naar structurele afwijkingen rond de twintigste week van de zwangerschap ('20-wekenecho').

Alle zwangere vrouwen Uit basispakket
Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Alle zwangere vrouwen

Uit bevolkingsonderzoek

Met medische indicatie Uit basispakket

Eigen risico geldt niet voor verloskundige zorg

Zorg tijdens en na de bevalling valt onder verloskundige zorg, ongeacht de uitkomst van de zwangerschap (bijvoorbeeld een miskraam). Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

Ook kosten die verband houden met het behandelen van aandoeningen die zich tot 6 weken ná de bevalling voordoen en verband houden met de zwangerschap, vallen niet onder het eigen risico. De restrictie van 6 weken geldt niet voor het verwijderen van placentaresten.

Indirecte kosten, zoals kosten van geneesmiddelen en van vervoer, vallen wel onder het eigen risico. De kosten van de tests en onderzoeken van de prenatale screening vallen niet onder het eigen risico.

Meer informatie is te vinden op de pagina 'Eigen risico'.

Eigen bijdrage bij de bevalling

Voor een bevalling thuis hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald.

Bevallen met een medische indicatie

Voor een bevalling in het ziekenhuis is een verwijzing van de verloskundige of van uw huisarts nodig. Er is dan sprake van een medische indicatie. Er hoeft in dat geval geen eigen bijdrage te worden betaald. Dit geldt in de volgende situaties:

  • een bevalling die noodzakelijk door een gynaecoloog wordt begeleid;
  • een bevalling met pijnstilling (zoals ruggenprik, lachgassedatie);
  • als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven de bevalling in het ziekenhuis te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden.

Als de bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum plaatsvindt zonder medische indicatie, moet een eigen bijdrage worden betaald.

Bevallen zonder medische indicatie in een ziekenhuis of geboortecentrum

Een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie wordt een poliklinische bevalling genoemd. Het tarief voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum kan per ziekenhuis of geboortecentrum verschillen. In 2024 vergoedt de zorgverzekeraar € 246. Het verschil tussen de rekening (het tarief) van het ziekenhuis of geboortecentrum en de € 246 betaalt de verzekerde zelf. Dit verschil noemen we eigen bijdrage. In 2024 is de maximum eigen bijdrage € 560,89.

Sommige regio’s hebben er voor gekozen om de geldstromen van verloskundige zorg gezamenlijk te verdelen. Dit heet een Integrale Geboortezorg Organisatie. In deze regio’s geldt een maximum eigen bijdrage van € 531,07 voor een poliklinische bevalling.

Voor een bevalling die poliklinisch in een geboortecentrum start en waarbij tijdens de bevalling alsnog een medische indicatie wordt afgegeven en de bevalling in een ziekenhuis plaatsvindt, is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Voor een bevalling die poliklinisch in een ziekenhuis  start en waarbij tijdens de bevalling alsnog een medische indicatie wordt afgegeven, is geen eigen bijdrage verschuldigd. 

Meer informatie is te vinden op de pagina 'Eigen bijdrage'.

Kraamzorg

Tijdens en na de bevalling kan de verzekerde ook zorg ontvangen van een kraamverzorgster. Lees hierover meer op de pagina 'Kraamzorg'.