Onderzoek complexiteit risicovereveningsmodel

Zorginstituut Nederland heeft Equalis onderzoek laten uitvoeren naar de complexiteit van het risicovereveningsmodel. Het Zorginstituut ziet de toenemende complexiteit van het model als een bedreiging voor de uitvoerbaarheid. Op basis van het onderzoek heeft het Zorginstituut 3 adviezen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de complexiteit van het model te beheersen.

Aanleiding: risicoverevening wordt steeds ingewikkelder

Risicoverevening wordt steeds moeilijker uitvoerbaar omdat het model steeds ingewikkelder wordt. Dat komt onder andere doordat er jaarlijks verfijningen zijn om het model beter te laten voorspellen wat de zorgbehoeften van mensen zijn. Maar bij de meeste verfijningen wordt het model en de uitvoering van de risicoverevening ook ingewikkelder. Daar komt bij dat er nog grote vraagstukken openstaan die ook tot modelwijzigingen kunnen leiden. Een van de vraagstukken is de aansluiting van risicoverevening op passende zorg. Uit eerder onderzoek is gebleken dat risicoverevening in bepaalde situaties een belemmering kan vormen voor zorgverzekeraars om passende zorg in te kopen. 

Advies: maatregelen om complexiteit te beheersen

Risicoverevening is een cruciale schakel voor de solidariteit in ons zorgstelsel. Voor de toekomstbestendigheid van het model is het belangrijk dat de complexiteit beheersbaar blijft. Het Zorginstituut heeft daarom 3 adviezen voor VWS:

  1. Gebruik scoringsmodel om de complexiteit van modelwijzigingen te beoordelen. 
  2. Onderzoek ook modelaanpassingen die risicoverevening vereenvoudigen. 
  3. Voer onderzoek uit naar een alternatieve vormgeving van het risicovereveningsmodel: verevening op basis van chronische aandoeningen.

Risicoverevening

Risicoverevening is een financieringssysteem om de solidariteit van ons zorgstelsel te bewaken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren die een zorgverzekering wil afnemen: rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek. Door die verplichting zijn de kosten die zorgverzekeraars maken niet altijd gelijk verdeeld. Zorgverzekeraars maken hogere kosten als ze veel verzekerden hebben met (ernstige) aandoeningen. Om te zorgen dat het systeem van solidariteit kan blijven bestaan, ontvangen deze zorgverzekeraars een compensatie uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf). Een zorgverzekeraar ontvangt een lage compensatie voor verzekerden met een goede gezondheid en een hoge compensatie voor verzekerden met een slechte gezondheid. Die compensatie noemen we de ‘vereveningsbijdrage’.