Zinnige Zorg - Verbetersignalement Astma

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met Astma. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het 'Verbetersignalement Astma'.

Verbeterpunten in de zorg voor mensen met astma

Met patiënten, zorgverleners, en zorgverzekeraars zijn verbetermogelijkheden besproken en vastgesteld. Betrokken partijen onderschrijven de verbetermogelijkheden en zullen deze nader uitwerken en implementeren. Het gaat om 3 hoofdonderwerpen en meerdere deelonderwerpen voor verbetering.

 • Verbeter de diagnosestelling van astma:
  • bevestig de diagnose astma met kwalitatief goede spirometrie;
  • zet overig aanvullend onderzoek onderbouwd in.
 • Optimaliseer de behandeling van astma om longaanvallen te voorkomen:
  • voorkom overbehandeling met SABA;
  • verminder inhalatiefouten door gebruik van uniforme inhalatoren met teller;
  • betrek impact broeikasgassen bij keuze voor inhalator;
  • stel behandeling mede af op basis van FeNO.
 • Controleer mensen met astma periodiek:
  • besteed meer aandacht aan medicamenteuze en niet-medicamenteuze aspecten;
  • zet spirometrie meer gepast in tijdens monitoring.

Resultaten voor patiënten

De verbeterafspraken betekenen voor patiënten met astma:

 • minder overdiagnose en overbehandeling door scherpere diagnosestelling;
 • minder longaanvallen en ziekenhuisopnames;
 • meer mensen met gecontroleerd, stabiel astma;
 • minder uitstoot van broeikasgassen.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Astma in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt nu inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.