Zinnige Zorg - Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijkheden zijn in het zorgtraject voor kinderen met middenoorontsteking. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen’.

Infectieziekten

Dit verbetersignalement is 1 van de 3 verbetersignalementen over infectieziekten: middenoorontsteking bij kinderen, onderste luchtweginfecties en urineweginfecties. De verbetermogelijkheden van deze rapporten omvatten 3 gezamenlijke thema’s:

 1. Gepaste inzet van antibiotica.
 2. Samen beslissen en patiënteninformatie.
 3. Passende diagnostiek en behandeling (met uitzondering van antibiotische behandeling, zie thema 1).

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond middenoorontsteking bij kinderen

Met de patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn verbetermogelijkheden vastgesteld. De betrokken partijen ondersteunen de verbetermogelijkheden en willen een bijdrage leveren aan de verdere uitvoering ervan. Het gaat om de volgende onderwerpen voor verbetering:

 • verbeter de diagnostiek van middenoorontsteking in de huisartsenpraktijk;
 • bevorder gepaste behandeling bij kinderen met acute middenoorontsteking;
 • bevorder gepaste behandeling bij kinderen met slijmoor.

Daarnaast zijn er overkoepelende verbetermogelijkheden geformuleerd op het gebied van:  

 • stimuleren van het proces van Samen beslissen tussen ouders, huisartsen en KNO-artsen;
 • bevorderen van kennisontwikkeling over verbeteringen in de diagnostiek en effectiviteit en doelmatigheid van behandelingen.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

De verbetermogelijkheden uit het verbetersignalement leiden ertoe dat:

 • kinderen en hun ouders meer zekerheid krijgen over de diagnose;
 • er meer wordt gericht op het afwachten van spontaan herstel;
 • ouders beter geïnformeerd zijn;
 • ouders en kinderen een grotere betrokkenheid ervaren bij het kiezen van de best passende zorg;
 • passende inzet van antibiotica en trommelvliesbuisjes wordt gestimuleerd;
 • kinderen minder bijwerkingen en complicaties ervaren;
 • antibioticaresistentie wordt tegengegaan.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De implementatie van de verbetermogelijkheden op het gebied van de zorg voor kinderen met middenoorontsteking zal waar mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd met de implementatie van de verbetermogelijkheden voor volwassenen met onderste luchtweginfecties en urineweginfecties. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij steunen de verbetermogelijkheden en willen hieraan een bijdrage leveren. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen. Of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Voor informatie

Contactpersoon: Marciano Ferrier (projectleider implementatie Infectieziekten)
E-mail: mferrier@zinl.nl

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt nu inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.