Verkennend onderzoek intramurale gehandicaptenzorg 2015-2019

Het Zorginstituut heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de intramurale gehandicaptenzorg 2015-2019. Uit deze verkenning blijkt een kostenstijging, die voor een belangrijk deel voortkomt uit een toename van meerzorg.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling binnen de intramurale gehandicaptenzorg (GHZ). Voor dit onderzoek hebben we de landelijke zorgprestatiedeclaratiedata (ZPD) geanalyseerd. Het betreft een analyse van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van de intramurale GHZ, de kosten die hiermee gepaard gaan en het in- en doorstroomgedrag van de cliënten.

Resultaten van het onderzoek

De kosten voor intramurale gehandicaptenzorg zijn in deze periode met € 950 miljoen gestegen, terwijl het aantal unieke cliënten is afgenomen. Dit geeft reden tot zorg over de betaalbaarheid. De stijging in kosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten met meerzorg. Met meerzorg kunnen aanbieders extra zorg leveren aan cliënten voor wie het integrale zorgpakket niet genoeg is. In de afgelopen jaren doet men steeds vaker een beroep op meerzorg, vooral bij cliënten met zwaardere gedragsproblematiek (ZZP 7 VG). De cijfers wijzen erop dat meerzorg een meer structureel karakter krijgt en vaker wordt ingezet.

Factsheet bij dit rapport

Bij dit rapport hoort het ‘Factsheet Meerzorg in de intramurale verstandelijke gehandicaptenzorg 2015-2019’. Hierin staan de opvallendste ontwikkelingen rond meerzorg bij elkaar. Grote regionale verschillen in het percentage cliënten dat meerzorg ontvangt laten zien dat het aanvragen en toekennen van meerzorg niet overal in Nederland op dezelfde manier gebeurt.

Gebruik van het rapport

Het rapport kan helpen bij het in- en extern agenderen van beleidsmatige vraagstukken en bij het aanscherpen van beleid op het gebied van de intramurale GHZ. Het onderzoek draagt bij aan de taken van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut zet zich in voor goede, toegankelijke en betaalbare verzekerde zorg voor iedereen. En waakt er over dat deze zorg goed en betaalbaar is én blijft.

Signalement van meerzorg naar passende zorg

Naast dit rapport heeft het Zorginstituut een bredere verkenning uitgevoerd naar meerzorg in de langdurige zorg. In het ‘Signalement van meerzorg naar passende zorg’ brengen we de belangrijkste knelpunten in de regelingen Extra Kosten Thuis (EKT) en meerzorg in beeld en stellen we een aantal oplossingen voor.

Lees het ‘Signalement van meerzorg naar passende zorg’.