Zinnige Zorg - Equalis-rapport Voorlichting en samen beslissen: ervaringen van patiënten met maagklachten

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Equalis in samenwerking met Kinase onderzoek gedaan naar de voorlichting aan patiënten met maagklachten. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase ‘Maagklachten’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Doel en methoden

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de voorlichting over maagklachten door de huisarts en MDL-arts. Door middel van 153 vragenlijsten en 28 interviews is onderzocht in hoeverre patiënten worden voorgelicht over de oorzaken van maagklachten, diagnostiek met gastroscopieën en behandeling met maagzuurremmers.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat:

  • Ongeveer de helft van de patiënten zegt goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke oorzaken van maagklachten, hoewel ze handvatten over de omgang met maagklachten vaak missen.
  • Samen beslissen over het doen van een gastroscopie beperkt is: de voor- en nadelen daarvan worden meestal pas besproken nadat is besloten dat een gastroscopie plaatsvindt.
  • De voorlichting over het step-up-beleid bij maagzuurremmers beperkt is, net als de begeleiding bij het afbouwen van de medicatie.

Zinnige Zorg-project ‘Maagklachten’

In het Zinnige Zorg-project ‘Maagklachten’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen de mogelijke verbeteringen van het zorgtraject voor mensen met maagklachten. De uitkomsten van het onderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement.