Zinnige Zorg - Cochrane systematische review naar de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie

In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar de zorg voor risicogroepen met een onderste luchtweginfectie. Het doel was om te onderzoeken of kwetsbare ouderen en immuungecompromitteerde patiënten met een verdenking op een onderste luchtweginfectie baat hebben bij een andere diagnostische of therapeutische benadering in vergelijking met de standaard zorg zoals die nu beschreven is in de Nederlandse richtlijnen. Het onderzoek maakt deel uit van het verdiepingsfaseproject ‘Onderste luchtweginfecties’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. Helaas bleken in de literatuur onvoldoende betrouwbare gerandomiseerde onderzoeken beschikbaar om aanbevelingen te doen over de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie. Er is sprake van een kennislacune.

Zinnige Zorg-project ‘Onderste luchtweginfecties’

In de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg project ‘Onderste luchtweginfecties’ heeft het Zorginstituut onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Nivel-rapport 2020 ‘Huisartsenzorg aan patiënten met onderste luchtweginfecties: voorschijven van antibiotica en inzet van CRP testen’
  2. IVM-rapport 2021 'Behandeling van community acquired pneumonie in het ziekenhuis'; 
  3. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar klinisch nut van longechografie & kwalitatief onderzoek naar praktische haalbaarheid van longechografie in Nederland’
  4. Resultaten van enquête 2020 ‘Gebruik van risicoscores voor het vaststellen van de ernst van een longontsteking’; 
  5. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar het klinisch nut van het gebruik van risicoscores voor het vaststellen van de ernst van een longontsteking’
  6. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie’.