Zinnige Zorg - Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker in de laatste levensfase. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker'.

Meer afstemming in de palliatieve fase

Het verbetersignalement geeft de resultaten weer van het onderzoek naar zorg voor patiënten met ongeneeslijke darmkanker of longkanker. Samen met partijen stellen we verbeteringen voor in het gesprek met de patiënt en in de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en zorgbehoeften van de patiënt in de palliatieve fase.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.