Zinnige Zorg - Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker in de laatste levensfase. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker'.

Meer afstemming in de palliatieve fase

Het verbetersignalement geeft de resultaten weer van het onderzoek naar zorg voor patiënten met ongeneeslijke darmkanker of longkanker. Samen met partijen stellen we verbeteringen voor in het gesprek met de patiënt en in de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en zorgbehoeften van de patiënt in de palliatieve fase.

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterafspraken gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. De afspraken die zij hierover met het Zorginstituut hebben gemaakt staan in het verbetersignalement. Het Zorginstituut zal jaarlijks samen met de partijen nagaan of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en verslag uitbrengen aan de minister van VWS.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.