Signalement Mondzorg 2007

In dit signalement heeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) onder andere gekeken naar de mondgezondheid van jongeren van 5 tot 23 jaar in Nederland.
Op grond van onderzoek stelt het Zorginstituut een tweedeling vast. De grens ligt momenteel rond het 15e levensjaar. Tot die leeftijd vertoont de mondgezondheid een tendens tot verslechtering. Hierbij speelt mogelijk de daling in de frequentie van tandartsbezoek door jeugdigen een rol. Het stimuleren van tandartsbezoek vereist een gezamenlijke inspanning van alle bij de zorg betrokkenen, inclusief de instanties die zich met collectieve preventie bezighouden.

Kwaliteitssysteem kindertandheelkunde invoeren

Het Zorginstituut juicht toe dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) met het programma 'Kies voor gaaf' het initiatief heeft genomen om in samenwerking met partijen te komen tot een aanpak van de problematiek met de kindergebitten. Het Zorginstituut benadrukt daarentegen dat er nog geen kwaliteitssysteem is. Dit systeem moet gemaakt worden op basis van richtlijnen en protocollen op het gebied van de kindertandheelkunde. Zo’n systeem moet op korte termijn worden geïmplementeerd.

Speciale aandacht voor 18- tot 21-jarigen

Het Zorginstituut zal de ontwikkelingen van de mondgezondheid van jongeren blijven volgen. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de verzekerden in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar, voor wie het pakket tandheelkundige hulp in de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2008 wordt aangepast.

Verdere conclusies

Uit het onderzoek kwam verder naar voren:

  • kinderen uit een hoog sociaal economisch milieu hebben een grotere kans op een gaaf gebit;
  • het percentage 5-jarigen met een cariësvrij gebit neemt af in vergelijking met 1999;
  • kinderen die minimaal tweemaal daags tanden poetsen hebben een grotere kans op een gaaf gebit.

Inhoud signalement Mondzorg

In het Signalement Mondzorg beantwoordt het Zorginstituut de vraag in hoeverre sprake is van een goede mondzorg, die voor iedere verzekerde toegankelijk is. Naast aandacht voor mondgezondheid van jongeren gaat het signalement onder meer in op de tandheelkundige verzorging van (thuiswonende) verstandelijk gehandicapten. Ook geeft het Zorginstituut een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met de mondzorg in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.