Handreiking domeinoverstijgende activiteiten vanuit de Zvw

Deze handreiking van Zorginstituut Nederland verduidelijkt welke domeinoverstijgende activiteiten vergoed kunnen worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat over zorg waarbij hulpverleners in het zorgdomein samenwerken met hulpverleners in het sociaal domein. De handreiking geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer inzicht in de vergoedingsmogelijkheden van domeinoverstijgende samenwerking.

Waarom deze handreiking?

Om mensen in Nederland passende zorg en ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat hulpverleners uit verschillende domeinen met elkaar samenwerken. Maar voor deze hulpverleners en zorgverzekeraars is het soms ingewikkeld om te bepalen voor welk deel domeinoverstijgende samenwerking gefinancierd kan worden uit de Zvw. Of dat ze voor de financiering een van de andere wetten in Nederland moeten aanspreken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet publieke gezondheid (Wpg). De handreiking is onderdeel van een opdracht uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om knelpunten op te lossen die zich voordoen bij ‘domeinoverstijgende bekostiging’.

Samenvatting eerdere standpunten domeinoverstijgende samenwerking

Het Zorginstituut heeft eerder standpunten uitgebracht die raken aan domeinoverstijgende samenwerking. In standpunten maakt het Zorginstituut duidelijk, aan de hand van wet- en regelgeving, of zorg vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. 

In deze handreiking geven we een samenvatting van de conclusies van standpunten over domeinoverstijgende samenwerking. Zo brengen we in kaart welke domeinoverstijgende activiteiten mogelijk zijn binnen de Zvw: 

  • Consultatie van ggz-professionals door professionals uit het sociaal domein kan vergoed worden uit de Zvw. Door het raadplegen van een ggz-professional kan zwaardere zorg worden voorkomen en draagt deze consultatie bij aan preventie.
  • Coördinatie, afstemming en multidisciplinair overleg tussen domeinen kan in een aantal gevallen onderdeel zijn van de Zvw. Dit is het geval als de behoefte aan geneeskundige zorg is vastgesteld en er vanwege de complexiteit van een zorgsituatie coördinatie en afstemming tussen hulpverleners uit verschillende domeinen nodig is om gezondheidswinst te bereiken.
  • Bepaalde vormen van preventie kunnen vergoed worden uit de Zvw. Dat is het geval bij individuele preventie. Dat zijn behandelingen om een bepaalde ziekte te voorkomen bij patiënten met een hoog risico daarop (geïndiceerde preventie) of behandelingen die gericht zijn op het voorkomen van verergering van de aandoening (zorggerelateerde preventie).  
  • Verschillende activiteiten van ParkinsonNet kunnen ook vergoed worden uit de Zvw. Het gaat over de bekostiging van indirecte zorgtijd: overleg, coördinatie en organisatie-infrastructuur. Wij hebben ParkinsonNet  beoordeeld in het kader van  de ADZ-regeling. ADZ staat voor ‘algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’ en is gericht op vereenvoudiging van de bekostiging en declaratie van activiteiten van goede (keten)zorg, die niet te herleiden zijn naar een individuele verzekerde.

Daarnaast verduidelijkt het Zorginstituut hoe de financiering van regionale ondersteuningsstructuren (ROS) bepaald kan worden. Een ROS zet zich in om de samenwerking te verbeteren tussen regionale organisaties in zorg en welzijn. Het is afhankelijk van de aard van de activiteiten van een ROS of deze voor een deel vergoed kunnen worden vanuit de Zvw. Er moet een logisch verband zijn tussen deze activiteiten en de individuele zorgverlening aan de patiënt. 

Groeiend document

Het Zorginstituut begrijpt dat deze handreiking niet alle vragen oplost voor de financiering van domeinoverstijgende samenwerking. Daarom is de handreiking opgesteld als ‘groeidocument’. Dat betekent dat de handreiking uitgebreid zal worden als onduidelijkheden in de financiering leiden tot nieuwe duidingen van het Zorginstituut. We werken hiervoor samen met verzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).