Pakketagenda passende zorg

Zorginstituut Nederland heeft samen met zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars de pakketagenda samengesteld. Hierop staan onderwerpen die passende zorg moeten gaan bevorderen en niet-passende zorg moeten tegengaan. Ook de uitvoering van de pakketagenda gaat in samenwerking. De verwachte winst zit vooral in verbetering van het schaars beschikbare personeel. Betere inzet van personeel heeft een positief effect op de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.

Aanleiding Pakketagenda

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2022 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgpartijen afspraken gemaakt om de druk op de schaarser wordende personele en financiële middelen te beheersen, met behoud van passende zorg. Een van de afspraken was het opstellen van een pakketagenda waarmee zorgpartijen samen, onder regie van het Zorginstituut, via pakketbeheer willen bijdragen aan passende zorg.

Samenvatting Pakketagenda

De pakketagenda heeft als doel het bevorderen van passende zorg en het tegengaan van niet-passende zorg. Dat is zorg die niet-effectief is voor de patiënt. Of waarvan het organiseren en leveren een te groot beslag legt op schaars zorgpersoneel en het beschikbare zorgbudget in verhouding tot wat het oplevert aan gezondheidswinst voor patiënten. Het Zorginstituut geeft samen met zorgprofessionals, Patiëntenfederatie Nederland en zorgverzekeraars voorrang aan 13 onderwerpen op de agenda met een grote maatschappelijke impact. Die keuze is gemaakt op basis van 6 criteria: ziektelast, arbeidsinzet, financieel beslag op het zorgbudget, mate van gezondheidswinst en klimaat- en milieu-impact.

De geprioriteerde onderwerpen komen vooral uit de eerste lijn (zoals huisartsen en wijkverpleging), vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de langdurige zorg (LZ). Bij LZ gaat het erom hoe we de samenwerking tussen professionele netwerken en vrijwilligersnetwerken kunnen vormgeven om de zorg voor ouderen en chronisch zieken in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Een ander agendaonderwerp is de herbeoordeling van enkele dure geneesmiddelen in het kader van cyclisch pakketbeheer. Het gaat dan om medicijnen waarbij twijfels bestaan over de meerwaarde ervan voor patiënten. De rest van de onderwerpen op de pakketagenda valt meer onder het ‘klassieke’ pakketbeheer. Daarbij beoordeelt het Zorginstituut de (kosten)effectiviteit van in totaal 40 zorgbehandelingen of geneesmiddelen. 

Gevolgde procedure en vervolgstappen

Vanwege de korte tijdslijnen is gekozen voor een pragmatische aanpak om deze eerste gezamenlijke pakketagenda op te stellen. Eerst hebben we in kaart gebracht welke onderwerpen al lopen. Daarna hebben we partijen uitgenodigd om relevante selectiecriteria en daarop gebaseerde onderwerpen aan te dragen. In een werksessie met partijen hebben we besproken welke onderwerpen per sector van belang zijn en waarom. Daarna hebben we met elkaar onderwerpen geprioriteerd. Vervolgens is de conceptpakketagenda geconsulteerd. 

Na vaststelling van de pakketagenda moeten het Zorginstituut en partijen afspraken gaan maken over wie welke onderwerpen voor zijn rekening neemt. En wat ieders rol daarbij is. Een aantal onderwerpen is nog niet concreet genoeg. Partijen moeten daarvoor eerst gezamenlijk de problematiek verder uitdiepen voordat vervolgstappen mogelijk zijn. De voortgang wordt besproken in het Bestuurlijk Overleg (BO) IZA.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over deze pakketagenda? Dan kunt u deze per e-mail stellen aan Jacqueline Zwaap via jzwaap@zinl.nl.