Memo ParkinsonNet als ADZ

In het kader van de ADZ-regeling is de casus ParkinsonNet aan Zorginstituut Nederland voorgelegd ter beoordeling. ADZ is de afkorting van ‘algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’. De ADZ-regeling is gericht op het vereenvoudigen van de financiering en declaratie van activiteiten die wenselijk zijn voor goede organisatie van (keten)zorg. 

In een brief aan de Tweede Kamer is beschreven hoe rechtstreekse bekostiging van ADZ onder voorwaarden kan worden opengesteld. Het gaat hierbij altijd alleen om activiteiten die als Zvw-zorg kunnen worden gekwalificeerd. Er moet in het veld een gezamenlijke wens bestaan tot direct contracteren en declareren van de betreffende activiteiten.

Een werkgroep die bestaat uit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut doet een voorlopige toets op haalbaarheid. Ook bekijkt de werkgroep of de betreffende activiteiten op ADZ-wijze kunnen worden bekostigd. Als de eerste inschatting van de werkgroep positief is, kan het Zorginstituut beoordelen of de activiteiten of diensten waarvoor ADZ-bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verzocht inderdaad vallen onder verzekerde Zvw-zorg. Hierover gaat de memo ParkinsonNet als ADZ.

Beoordeling Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert op basis van de beschikbare informatie en de signalen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en VWS dat:

  • de activiteiten van ParkinsonNet deels dienen deels ter directe ondersteuning van de betrokken zorgaanbieders bij het verlenen van verzekerde zorg;
  • de activiteiten van ParkinsonNet deels ten goede komen aan (individuele) patiënten die de zorg van de betrokken zorgaanbieders ontvangen en bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn;
  • de kwaliteit van de integrale zorg de verantwoordelijkheid blijft van de betrokken zorgaanbieder, en dat die zorgaanbieder die verantwoordelijkheid kan blijven waarmaken;
  • het aan de NZa is om te beoordelen of de activiteiten kunnen vallen onder een door de NZa vastgestelde tarief- en prestatiebeschrijving;
  • het onze voorkeur heeft dat de NZa een aparte prestatiebeschrijving voor de activiteiten van ParkinsonNet maakt.