ACP-advies over polatuzumab vedotin (Polivy®) bij de behandeling van uitbehandelde DLBCL-patiënten

De commissie heeft in haar vergadering van 27 november 2020 gesproken over de vraag of polatuzumab vedotin voor de
behandeling van volwassenen met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (r/r DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie (SCT) opgenomen moet worden in de basisverzekering.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie is van mening dat het hier om een effectief geneesmiddel gaat. Maar gezien de onzekerheden die in de vergadering zijn besproken, vindt de commissie dat een positief advies alleen onder voorwaarden mogelijk is. De commissie concludeert dat er goede redenen zijn om prijsonderhandelingen aan te bevelen.