Consultatieprocedure teksten Farmacotherapeutisch Kompas

Zorginstituut Nederland geeft registratiehouders van geneesmiddelen de gelegenheid om te reageren op nieuwe en herziene teksten voor het Farmacotherapeutisch Kompas.

Productie nieuwe en herziene teksten

Nieuwe en herziene teksten voor de website Farmacotherapeutisch Kompas (FK) worden opgesteld door het Zorginstituut. Vervolgens worden de teksten voorgelegd aan de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas (CFK) van de Wetenschappelijke Adviesraad. Het Zorginstituut neemt op basis van het CFK-advies de achtergrondinformatie in het FK op.

Advies over gepast gebruik medicijnen

Het FK baseert teksten over het gebruik van medicijnen op richtlijnen van de beroepsgroepen. De adviezen hebben tot doel om gepast gebruik van medicijnen te bevorderen. Voorschrijvers kunnen afwijken van de adviezen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is.

Reageren op nieuwe en herziene teksten

Registratiehouders vinden nieuwe en herziene teksten op de eerste van de maand op de pagina Consultaties Farmacotherapeutisch Kompas. Ze hebben een maand de tijd om aanpassingen voor te stellen. 

Om zorgvuldig te beslissen over nieuwe en herziene teksten hanteert het Zorginstituut de volgende procedure. De procedure is besproken met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en BOGIN, de belangenorganisatie van fabrikanten van biologische en generieke geneesmiddelen.

Registratiehouders kunnen reageren als ze aan de volgende eisen voldoen.

  • Eigenaarschap: een registratiehouder mag reageren op de geneesmiddelen, waarvan hij registratiehouder is.
  • Frequentie: er is 1 mogelijkheid voor een registratiehouder om te reageren.
  • Omvang: maximaal 2 A4 in briefvorm, gericht aan het Zorginstituut (zie ’Reacties en vragen’).
  • Inhoudelijk: de reactie wordt binnen de redactie besproken en als dat nodig is in een van de eerstvolgende vergaderingen van de CFK. Als registratiehouders vinden dat nieuwe of herziene tekst van de toepasselijke richtlijnen afwijkt, moeten ze dat overtuigend motiveren en onderbouwen. Bijvoorbeeld door nieuw bewijs te geven, zoals recent verschenen meta-analyses of reviews en klinisch vergelijkend onderzoek, gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften na de datum van het literatuuronderzoek in de richtlijn. Als de reactie over de richtlijn zelf gaat, neemt de CFK deze niet in behandeling. Dit is ook het geval bij reacties met argumenten die al eerder zijn ingebracht in de CFK.

Vervolgens zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Maakt een registratiehouder geen gebruik van de mogelijkheid om te reageren dan wordt de nieuwe of herziene tekst ongewijzigd gepubliceerd in het FK.
  2. Maakt een registratiehouder gebruik van de mogelijkheid om te reageren, dan wordt deze beoordeeld door de redactie van het FK. Indien nodig wordt de oorspronkelijke tekst en de reactie van de registratiehouder voorgelegd aan de CFK, tenzij de reactie niet voldoet aan eerder genoemde eisen.
  3. De redactie of de CFK maakt een zorgvuldige belangenafweging tussen de oorspronkelijke tekst en de reactie erop. 
  4. Als de reactie van de registratiehouder daartoe aanleiding geeft of nader onderzoek nodig is, kan de CFK op een later tijdstip een advies geven.
  5. De registratiehouder wordt schriftelijk geïnformeerd over de beoordeling. 

Reacties en vragen

Reacties op nieuwe en herziene teksten kunt u per e-mail sturen naar: warcfk@zinl.nl, ter attentie van mevrouw F. Broekhuijsen, secretaris WAR, commissie Farmacotherapeutisch Kompas. Via dit mailadres kunt u ook vragen stellen.

Vermeld bij uw reactie de naam en het mailadres van een contactpersoon voor eventuele vragen van onze kant.

Over het Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is hét hulpmiddel voor artsen bij het voorschrijven van medicijnen aan patiënten. Het FK bevat deskundige, onafhankelijke en actuele informatie over alle medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. De website wordt vooral gebruikt door artsen, verpleegkundigen en apothekers, maar ook door patiënten die meer willen weten. Het FK wordt is een product van het Zorginstituut en wordt geschreven door artsen en apothekers.