Advies meningokokkenvaccins B (MenB) en ACWY (MenACWY)

De staatssecretaris van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om in afstemming op de advisering door de Gezondheidsraad een oordeel te geven over de beschikbare vaccins tegen de verschillende meningokokkenziekten. Het Zorginstituut heeft op basis van een systematische literatuurreview de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de beschikbare producten (Bexsero® en Trumenba® tegen meningokokken B; Nimenrix® en Menveo® tegen meningokokken ACWY) bezien, alsof er sprake was van een aanvraag voor het verzekerde pakket.

Effectiviteit en kosteneffectiviteit

Het Zorginstituut concludeert dat, wanneer er sprake zou zijn van een aanvraag voor het verzekerde pakket, de beschikbare vaccins als voldoende werkzaam kunnen worden beschouwd, gebaseerd op in klinische trials gemeten antistofniveaus. De vaccins tegen MenACWY zijn daarbij werkzamer dan de vaccins tegen MenB. Er zijn bovendien sterke aanwijzingen dat de MenACWY-vaccins ook zeer effectief zijn om in de praktijk ziektelast te reduceren, terwijl over de effectiviteit van de MenB-vaccins nog een grote mate van onzekerheid bestaat.
Bij de afweging of producten wel of niet in aanmerking komen voor opname in het verzekerde pakket betrekt het Zorginstituut de balans tussen werkzaamheid en effectiviteit aan de ene kant en de kosten(effectiviteit) aan de andere kant. Hoewel er geen officiële referentiewaarden zijn voor de kosteneffectiviteit van een vaccinatie, kan geconcludeerd worden dat vaccinatie tegen meningokokken B niet kosteneffectief is. Voor meningokokken ACWY vaccinatie ligt dat anders, deze zijn wel kosteneffectief.

Nog geen pakketadvies

Verder heeft het Zorginstituut in een verkennende beschouwing onderzocht of er sprake is van geïndiceerde preventie en dus opname van de producten in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Bij 2 hoog-risicogroepen (patiënten met (functionele) asplenie of hyposplenie en patiënten met complementdeficiënties)bleek het risico op het ontwikkelen van een meningokokkeninfectie en een ernstig verloop daarvan dermate verhoogd ten opzichte van de algemene populatie, dat het Zorginstituut de minister in overweging geeft om vergoeding van de noodzakelijke vaccins via het GVS te regelen. Daartoe ontvangt het Zorginstituut dan graag een concreet verzoek (uitvoeringstoets).

Aangezien er geen concrete pakketaanvraag is gedaan, sluit het Zorginstituut zich vooralsnog aan bij de adviezen van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad ten aanzien van de voorgestelde vaccinatiestrategieën tegen meningokokken. Lees het advies van de Gezondheidsraad op de website van de Gezondheidsraad.

Gezamenlijke notitie Gezondheidsraad en Zorginstituut

De Gezondheidsraad en het Zorginstituut hebben het onderwerp vanuit hun eigen bevoegdheden en expertise benaderd. De Gezondheidsraad inventariseert de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale strategie van vaccinaties op populatieniveau. Het Zorginstituut adviseert over opname van specifieke vaccins in het basispakket voor individuen met een indicatie.
Op verzoek van de minister van VWS zijn de Gezondheidsraad en het Zorginstituut in het najaar van 2014 gestart met een samenwerkingsverband voor de advisering over vaccinaties.