Directies en teams

Zorginstituut Nederland heeft ongeveer 480 medewerkers verdeeld over verschillende directies en teams. Een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en het management is te vinden in het organogram.

Directie Zorg

Bij de directie Zorg werken 9 zorginhoudelijke teams aan de realisatie van de pakkettaken en de kwaliteitstaken van het Zorginstituut. Zij werken op geïntegreerde wijze aan het:

 • Bevorderen van de totstandkoming van kwaliteitsinstrumenten.
 • Helpen eenmaal vastgestelde kwaliteitsstandaarden in te voeren.
 • Stimuleren van gepast gebruik van zorg.
 • Beschikbaar maken van informatie over kwaliteit van geleverde zorg voor burgers en andere partijen in de zorg.
 • Adviseren over de inhoud en samenstelling van het verzekerde pakket; dit op basis van wettelijke, zorginhoudelijke en maatschappelijke criteria.
 • Adviseren over verzekeringsgeschillen tussen zorgverzekeraars of zorgkantoren en verzekerden en over indicatiegeschillen tussen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en verzekerden.
 • Toetsen van voorgenomen pakketmaatregelen en het doorrekenen van scenario’s bij wijzigingen van het pakket.

Directie Fondsen en Informatiemanagement (F&IM)

De directie Fondsen richt zich op de uitvoering van een aantal specifieke financiële taken:

 • Risicovereveningsbijdragen Zvw voor zorgverzekeraars.
 • Financieel jaarverslag en verantwoording Zvw- en AWBZ/Wlz -fondsen voor VWS.
 • Beheerskostenvergoeding voor zorgkantoren en subsidies aan zorgkantoren en zorginstellingen.

Correcte bekostiging vanuit het Zorginstituut stelt zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen in staat hun rol in het stelsel goed te kunnen uitvoeren, waarin zorgplicht en acceptatieplicht twee belangrijke pijlers zijn.

Kennis van informatievoorziening en digitalisering in de zorg is essentieel voor het realiseren van onze ambities om te komen tot het pakket van goede verzekerde zorg. Dat doen we door:

 • Ervoor te zorgen dat zorggegevens uitwisselbaar zijn en dat zorg veilig op afstand meetbaar is.
 • Het stimuleren van de implementatie van digitale zorg, omdat dit de toegankelijkheid van de zorg vergroot en de zorg betaalbaar houdt.
 • Samen met veldpartijen verkennen en volgen van toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën, zorginnovaties, AI, data science en internationale ontwikkelingen. Altijd met het oog op toegevoegde waarde voor de zorg.

Lees verder over Informatiemanagement Zorginstituut Nederland.

Directie Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken (OWIZ)

De directie Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken (OWIZ) faciliteert continue verbetering en wetenschappelijke verankering van onze werkwijzen, met name maar niet uitsluitend rond pakketbeheer en kwaliteitsbevordering. De werkzaamheden van de afdeling vinden plaats in samenwerking en met inbreng en personele uitwisseling vanuit de primaire afdelingen en zijn geclusterd in 2 teams.

OWIZ I

Het team OWIZ I faciliteert continue verbetering en wetenschappelijke verankering van onze werkwijzen, met name maar niet uitsluitend rond pakketbeheer en kwaliteitsbevordering.

OWIZ II

Het Nederlandse zorgsysteem is uniek in de wereld. Tegelijkertijd spelen internationaal dezelfde thema’s rond toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Zorg is in toenemende mate internationaal. Dit geldt voor de zorg zelf (bijvoorbeeld internationaal opererende fabrikanten, zorgtoerisme), instrumenten, methoden en procedures (bijvoorbeeld HTA, ziektelast, PROMS) en invloed van internationale wetgeving, zoals Europese richtlijnen.

Directie Bedrijfsdiensten

In de directie Bedrijfsdiensten zijn de algemene diensten opgenomen die producten leveren en diensten verrichten voor de gehele organisatie. Het gaat hier om:

 • Bestuursondersteuning
 • Communicatie
 • Juridische ondersteuning
 • Audit
 • Personeel
 • Organisatieontwikkeling
 • Financiën
 • Inkoop
 • Facilitaire zaken
 • ICT-ondersteuning