Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies (RvA) is een onafhankelijk adviseur van de Raad van Bestuur (RvB). De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische beleids- en organisatiethema’s die van belang zijn voor Zorginstituut Nederland.

De RvA wordt genoemd in het Bestuursreglement van het Zorginstituut. De RvA heeft ook een eigen reglement, waarin de taken en samenstelling van de raad staan beschreven.

Samenstelling Raad van Advies

De Raad van Advies van het Zorginstituut bestaat uit 6 leden. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur en blijven maximaal 4 jaar lid van de RvA. Na 4 jaar kan een lid eventueel één keer worden herbenoemd, opnieuw voor een periode van 4 jaar.

De leden van de RvA zijn onafhankelijk en worden benoemd op grond van hun kennis van en affiniteit met de zorg. Zij zijn betrokken op de inhoud en zijn vooral op bestuurlijk niveau thuis in de zorg. Minstens één lid van de RvA moet banden hebben met de universitaire wereld.

Leden Raad van Advies

Leden RvA
Naam Functie
Herman Bolhaar (voorzitter)

Voormalig Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Oud-voorzitter College van Procureurs-Generaal

Cornel Vader

Senior-adviseur sociaal domein

Oud-bestuursvoorzitter Leger des Heils

Martijn van der Steen

Adjunct-directeur NSOB

Directeur Denktank

Hoogleraar Strategie en Toekomst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Esther Talboom-Kamp

Chief Innovation Officer bij Unilabs Group Services

Oud-voorzitter Raad van Bestuur Saltro Diagnostisch Centrum

Liesbeth Hoogendijk-Wegbrans Bestuurder bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Susanne Baars CEO Social Genomics

Vergaderingen Raad van Advies

De RvA en de RvB komen minstens 2 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn besloten.