ZorgCijfers Monitor: Verblijfsduur in verpleging en verzorging in de Wlz

In deze eerste ZorgCijfers Monitor is gekeken naar de duur van het verblijf in verpleeghuizen sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verblijfsduur in verpleging en verzorging niet korter in de Wlz

De invoering van de Wlz heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016. Meer dan de helft van de cliënten heeft een verblijfsduur van 18 maanden of langer. Het totaal aantal cliënten dat instroomt in een verpleeghuis is wel afgenomen en ook hun zorgzwaarte. Hierdoor dalen de kosten per verblijfsdag.

Analyse van zorgcijfers

De ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het fondsbeheer van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Uit de fondsen worden de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen gedaan. Het Zorginstituut ontvangt declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het gezondheidszorgstelsel waarover het Zorginstituut beschikt.
Met het uitbrengen van de monitor wil het Zorginstituut bijdragen aan het zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aanknopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.