Handleiding Excelformats (Elektronische aanlevering gegevens aan Zorginstituut Nederland)

De aanlevering van gegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren aan Zorginstituut Nederland vindt plaats met behulp van voorgedefinieerde Excelformats. De opbouw van de Excelformats is gebaseerd op het 'Handboek informatie Zorgverzekeringswet (Zvw)'en het 'Handboek informatie-uitvraag Wet langdurige zorg (Wlz)'.

Deze handleiding bevat informatie over de verschillende Excelformats, een technische toelichting op het gebruik van de werkmappen en een beschrijving van de functie van de werkbladen met informatie over de wijze van invullen ervan. De beschrijving richt zich op de kwartaalstaten en de jaarstaten. De opbouw van de overige formats is soortgelijk.

Deze publicatie is een bijlage bij