Publicatie Zvw en Wlz

In de zorg gaat veel geld om. Dat geld wordt betaald door verzekerden via premies en belastingen. Het geld wordt gestort in 2 afzonderlijke fondsen: het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Fonds langdurige zorg (Flz) voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut bewaakt en registreert de inkomsten en uitgaven.

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, een basisverzekering af te sluiten. Het basispakket van deze zorgverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk veelgebruikte geneeskundige zorg zoals huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, psychische zorg, ziekenvervoer, paramedische zorg, verloskundige hulp, kraamzorg, grensoverschrijdende zorg en mondzorg.

Het exploitatieoverzicht toont de inkomsten en uitgaven van de basisverzekering. Niet alle bedragen zijn definitief vastgesteld; de toelichting in het overzicht bevat daarover meer informatie.

Wet langdurige zorg

Iedere ingezetene van Nederland kan hulp of zorg krijgen bij ziekte of een handicap via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet verzekert iedereen die in Nederland woont of werkt. Bijvoorbeeld wanneer iemand verpleging nodig heeft. Maar ook als verblijf in een instelling nodig is.

Het exploitatieoverzicht toont de inkomsten en uitgaven van de Wlz. Niet alle bedragen zijn definitief vastgesteld; de toelichting in het overzicht bevat daarover meer informatie.