Subsidieregeling Veelbelovende zorg begin 2019 van start

Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg zo hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg en het bijkomend onderzoek om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld. Naar verwachting wordt in februari 2019 de subsidieregeling veelbelovende zorg gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen.

De foto toont een jonge wetenschapper aan het werk in een laboratorium met op de voorgrond glazen flessen en plastic slangen

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 19 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst over veelbelovende zorg. Er is ook een mailadres opengesteld voor meer informatie en vragen over de nieuwe regeling: veelbelovendezorg@zinl.nl. De subsidieregeling start in maart 2019. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Jaarlijks tot maximaal € 69 miljoen beschikbaar

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Medische technologie, hulpmiddelen en specifieke groepen geneesmiddelen (ATMP’s en off-label geneesmiddelen die al 7 jaar een marktregistratie hebben) komen in aanmerking wanneer marktfalen aangetoond kan worden. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het onderzoekstraject volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg het basispakket kan instromen. Er komt 2 keer per jaar een indieningsmogelijkheid voor de subsidieregeling. Hierbij bestaat de procedure uit een projectidee en een uitgewerkte aanvraag.

Zorgaanbieders en bedrijfsleven werken samen

Bedrijven worden nadrukkelijk aangemoedigd om samen met een zorgaanbieder gebruik te maken van deze regeling. Samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven zorgt ervoor dat aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet wordt en een goed onderzoeksvoorstel wordt geschreven. De aanvraag vanuit verschillende partijen kan uitsluitend door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) ingediend worden. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Kortere en eenvoudigere procedure

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt het huidige programma Voorwaardelijke Toelating dat sinds 2012 bestaat. Met deze nieuwe regeling wordt de doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure verkort en vereenvoudigd en is er 2 keer per jaar de mogelijkheid tot indienen. Door deze veranderingen kan veelbelovende zorg, als die bewezen effectief en doelmatig blijkt te zijn, sneller bij de patiënt terecht komen.