Verduidelijking Zorginstituut van begrippen bij verpleegkundige indicatiestelling kindzorg Zvw

Deze verduidelijking sluit aan bij wat het Zorginstituut in eerdere stukken heeft geschreven over de verpleegkundige indicatiestelling. Aanleiding voor deze (aanvullende) verduidelijking zijn vragen over enkele begrippen die een rol spelen in de verpleegkundige indicatiestelling kindzorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit het oogpunt van uniforme uitleg van en toegankelijkheid tot de verzekerde zorg duidt het Zorginstituut deze begrippen.

Deze verduidelijking beschrijft 3 begrippen rondom kindzorg:

  • het proces van indicatiestelling (dynamisch karakter van het proces, gelijk voor zorg in natura en PGB);
  • ouderlijke zorg;
  • ouders als informele zorgverlener binnen de Zvw.

In de verduidelijking gaat het Zorginstituut ook in op de gewenste rol van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de indicatiestelling kindzorg.

Deze verduidelijking draagt hopelijk bij aan goede en passende zorg in de eigen omgeving van het kind.