Injectiespuiten of injectiepennen (Zvw)

Een verzekerde kan in sommige gevallen recht hebben op injectiespuiten of injectiepennen.

Alleen bij noodzakelijk langdurig gebruik

Als sprake is van een aandoening die langdurig gebruik nodig maakt, wordt de injectiespuit of injectiepen vergoed door de zorgverzekeraar. Diabetes is hiervan uitgezonderd. Voorbeelden van aandoeningen die langdurig gebruik nodig maken zijn astma bronchiale en hemofilie.

Motorische handicap of verminderd gezichtsvermogen

Iemand met een ernstige motorische handicap of een verminderd gezichtsvermogen, die daardoor geen 'normale' injectiespuit of -pen kan gebruiken, heeft recht op een aangepaste spuit of pen. Dit geldt alleen als de verzekerde een aandoening heeft waardoor hij langdurig van deze middelen gebruik moet maken.

Bijkomende middelen die bedoeld zijn om het injecteren te vergemakkelijken of comfortabeler te maken, behoren over het algemeen niet tot de aanspraak.

Hogedrukspuiten

Op de zogenoemde hogedrukspuiten heeft een verzekerde alleen in zeer bijzondere gevallen recht. De effecten van het gebruik van deze spuit op langere termijn zijn namelijk niet bekend.

Diabetes

Injectiespuiten of injectiepennen die gebruikt worden voor het toedienen van insuline vallen onder de diabeteshulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Diabeteshulpmiddelen'.

Eigen risico

De aanspraak op injectiespuiten of injectiepennen valt onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op injectiespuiten of injectiepennen staat beschreven in: