Standpunt Domeinoverstijgende consultatiefunctie GGZ

In dit document verheldert het Zorginstituut wanneer de domeinoverstijgende consultatiefunctie geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan worden gebracht.

Kijk- en luistergeld

De bekostiging van de domeinoverstijgende consultatiefunctie wordt ook wel kijk- en luistergeld genoemd. Dit kijk- en luistergeld moet de samenwerking tussen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en GGZ (Zvw) versterken. Tot dusver lukte die samenwerking vaak niet, vanwege het ontbreken van een adequate bekostiging. Met dit kijk- en luistergeld kan een Wmo-begeleider gemakkelijker een GGZ-professional consulteren en weet hij sneller hoe hij verder kan met zijn cliënt. 

Consultatiefunctie sociaal domein

Er is behoefte aan bekostiging van de domeinoverstijgende consultatiefunctie in de GGZ. Daarom hebben partijen in het hoofdlijnenakkoord GGZ 2019 – 2022 met elkaar afgesproken om vast te stellen wat de domeinoverstijgende consultatiefunctie precies is, onder welke omstandigheden hier behoefte aan is en welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Tijdens het verkennende traject is gebleken dat er sprake is van uiteenlopende vragen voor verschillende doelgroepen. Ook de situatie kan verschillen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd om te duiden in welke situatie sprake is van verzekerde zorg.

Standpunt uiteenlopende situaties

In deze notitie verheldert het Zorginstituut het onderscheid tussen:

  1. Bemoeizorg door de GGZ: deze zorg wordt opgestart in opdracht van de gemeente als onderdeel van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg valt onder de Wmo.
  2. Consultatie van de GGZ, waarbij de consultatie niet hoeft te leiden tot een (nieuwe) verwijzing naar de GGZ. Deze consultatie is vooral gericht op de verdere aanpak of het voorkomen van zwaardere zorg. Hierbij zijn 2 situaties te onderscheiden:
    1. Consultatie van de GGZ door de huisarts of praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ. Deze consultatie valt altijd al onder de Zvw.
    2. Rechtstreekse consultatie van de GGZ door een professional uit het sociaal domein. Met dit standpunt duidt het Zorginstituut deze consultatiefunctie als zorg die ten laste van de Zvw kan worden gebracht, omdat sprake is van geneeskundige zorg of een grote verwevenheid daarmee.

Aanbevelingen voor het vervolg

Voor een adequate bekostiging van de consultatiefunctie ten laste van de Zvw is het van belang dat de afbakening tussen bemoeizorg (Wmo) en consultatie (Zvw) in de praktijk goed uitvoerbaar is. In het vervolgtraject zal VWS dit samen met partijen onderzoeken.

Daarnaast is het noodzakelijk duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen van de consultatieve raadpleging door de huisarts of POH GGZ. Voor de rechtstreekse consultatie van de GGZ door een professional uit het sociaal domein ten laste van de Zvw bestaat op dit moment nog geen betaaltitel. Nader onderzoek door de NZa is nodig naar hoe deze zorg het beste kan worden bekostigd.