Kwaliteitskader Ambulancezorg

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 is in maart 2020 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register. Het kader is een beoordelingskader en verbeterinstrument voor de kwaliteit van zowel spoedeisende- als planbare ambulancezorg en is gericht op aansluiting met de keten. Het kader is van toepassing op het hele ambulancezorgproces; van de aanname en beoordeling van de zorgvraag door de centralist in de meldkamer tot en met de overdracht van de patiënt aan andere zorgverleners. Het kwaliteitskader bestaat uit een samenhangende set van inhoudelijke- en procesmatige kwaliteitssignalen die de kwaliteit van de ambulancezorg en samenwerking met ketenpartners inzichtelijk en toetsbaar maken.

Het kwaliteitskader Ambulancezorg biedt ambulancezorgprofessionals inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Voor patiënten maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg. Zorgverzekeraars kunnen het kader tot slot gebruiken in hun gesprekken met ambulancezorgaanbieders over de inkoop van zorg, maar ook om de kwaliteit van zorg bespreekbaar en beheersbaar te maken.
Het kwaliteitskader 1.0 is een nieuwe stap voorwaarts om de kwaliteit van de ambulancezorg inzichtelijk te maken, te verantwoorden en waar nodig te verbeteren. De vervolgstappen in de komende jaren zullen leiden tot een 2.0 versie van het kader met in 2023 definitieve normen, een volledige set van signalen en een nieuw implementatieplan voor de daaropvolgende jaren.
Het Kwaliteitskader Ambulancezorg sluit aan bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.