Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage Osteoporose

In deze voortgangsrapportage presenteren wij wat partijen en het Zorginstituut het afgelopen jaar tijdens de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject Osteoporose hebben ondernomen en bereikt.

Achtergrond

De implementatiefase is gestart na vaststelling van het Verbetersignalement Osteoporose, in augustus 2020.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose

Hierin hebben partijen afspraken vastgelegd om de zorg voor mensen met osteoporose te verbeteren. Partijen zijn met de implementatie aan de slag gegaan. Het Zorginstituut vervult hierbij een ondersteunende rol.

Voortgang per verbeterafspraak

Partijen hebben verbeterafspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. De tot nu toe bereikte resultaten zijn onder meer:

  • De NIV heeft een nieuwe conceptrichtlijn 'Osteoporose en fractuurpreventie' opgesteld. Deze bevat veel verwijzingen naar het 'Verbetersignalement Osteoporose' en de aanbevelingen sluiten grotendeels aan bij de verbeterafspraken en het zorgtraject fractuurpreventie.

  • Verschillende partijen hebben de patiënteninformatie over osteoporose op hun websites aangepast en verbeterd. Andere partijen hebben nieuwe patiënteninformatie ontwikkeld of zijn daarmee bezig.

  • Partijen hebben een enquête uitgezet om beter zicht te krijgen op de organisatie van fractuurpreventie in de Nederlandse ziekenhuizen.

  • Verschillende ziekenhuizen werken aan het vergemakkelijken van een aanvraag voor een Dexa-scan.

  • VF&O heeft een opleiding voor verpleegkundigen georganiseerd over osteoporose en fractuurpreventie.

  • Diverse zorgverleners werken op lokaal of regionaal niveau aan verbetering van het medicatiegebruik bij osteoporose, zoals de therapietrouw, het opvolgen van denosumab of het voorschrijven van botsparende medicatie aan glucocorticoïdgebruikers.

  • Partijen hebben het verbetersignalement, en daarmee ook het zorgtraject, verspreid onder de achterban of aandacht eraan geschonken in verschillende media, op symposia en congressen.

Vervolg implementatiefase

In het najaar van 2021 nemen we opnieuw contact op met de partijen die bezig zijn met het uitvoeren van de verbeterafspraken. De volgende voortgangsrapportage staat gepland voor medio 2022.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.