Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg

Zorginstituut Nederland heeft de taak van pakketbeheerder voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijk onderdeel van pakketbeheer is het beoordelen van de effectiviteit van zorg. Het Zorginstituut heeft het bestaande beoordelingskader nu beter toegerust voor de langdurige zorg.

Vragenlijst aangepast en afwegingskader ontwikkeld

Voor het beoordelen van effectiviteit van zorg verzamelt en beoordeelt het Zorginstituut literatuur over relevant onderzoek. Daaraan voorafgaand wordt op systematische wijze een inschatting gemaakt van de onderzoekskenmerken die - voor een bepaalde interventie en indicatie - wenselijk en haalbaar zijn, oftewel passend zijn. Hiervoor gebruikt het Zorginstituut bij de medisch specialistische zorg al enige jaren de Passend onderzoekvragenlijst.

De curatieve zorg is echter anders dan de langdurige zorg. Langdurige zorg richt zich meestal meer op kwaliteit van leven dan op genezing en herstel. Het gaat vaak om complexere zorg, voor een heterogene doelgroep. Het is bij de beoordeling van effectiviteitsonderzoeken belangrijk om rekening te houden met deze specifieke kenmerken en omstandigheden. Daarom is de Passend onderzoekvragenlijst nu aangepast voor de langdurige zorg.

Het Zorginstituut heeft ook een afwegingskader ontwikkeld. Dat afwegingskader bevat criteria die we onderling afwegen om na te gaan of een effectiviteitsbeoordeling aan de orde is. Een belangrijk criterium is of er twijfel is over de effectiviteit; hoe groter de twijfel over de effectiviteit, des te zinvoller is een effectiviteitsbeoordeling.