Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie - juni 2021

Zorginstituut Nederland heeft eind 2016 een systeemadvies uitgebracht voor fysiotherapie en oefentherapie. Voor de uitvoering van dit advies is in 2017 met betrokken partijen, vertegenwoordigd in een stuurgroep, een plan van aanpak voor een overgangstraject ontwikkeld voor de jaren 2017-2022. In deze brief informeert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg over de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak.

Advies van het Zorginstituut

In deze derde voortgangsbrief adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om de uitvoering van het huidige plan van aanpak stop te zetten. Het Zorginstituut is van oordeel dat dit plan niet zal leiden tot het gevraagde vervolgadvies over een systeemverandering voor de hele sector fysio- en oefentherapie. In 2020 is namelijk gebleken dat te weinig voortgang is geboekt in het realiseren van 2 belangrijke randvoorwaarden voor deze verandering:

  • De beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk van fysio- en oefentherapie bij een specifieke indicatie-interventiecombinatie kan leiden tot een pakketadvies over instroom van fysio- of oefentherapie voor die indicatie. Maar ook is gebleken dat we niet voor het geheel van indicatiegebieden tot een sluitende conclusie kunnen komen. 
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt samen met het Zorginstituut tot de conclusie dat het niet mogelijk was om te experimenteren met andere vormen van bekostiging, zo lang in de aanspraak beperkingen zijn in het maximum aantal behandelsessies per patiëntengroep. 

Verder is het Zorginstituut van mening dat het potentieel van fysio- en oefentherapie in de eerste lijn mogelijk onvoldoende benut wordt. Wij adviseren de minister daarom ook om samen met betrokken partijen te onderzoeken hoe fysio- en oefentherapie breder toegankelijk kan worden in de eerstelijnszorg via de Zorgverzekeringswet, vanuit de principes van passende zorg

Reactie minister op het advies

De minister voor Medische Zorg heeft het advies van het Zorginstituut in juni 2021 overgenomen. Zij heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in een brief. In deze Kamerbrief geeft zij ook aan wat de vervolgstappen zijn:

Kamerbrief over Overgangstraject systeemadvies fysio - en oefentherapie.